16. dan 6. jul 2011. - Historija

16. dan 6. jul 2011. - Historija


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

168. Dan 6. jul 2011

Predsjednik Barack Obama tvituje pitanje tokom Twitter vijećnice u istočnoj prostoriji Bijele kuće, 6. jula 2011. Suosnivač Twittera i izvršni predsjednik Jack Dorsey, koji je bio moderator gradske vijećnice, prikazan je na lijevoj strani.

9:15 PREDSJEDNIK i POTPREDSJEDNIK primaju predsjednički dnevni brifing
Ovalni ured


10:45 PREDSJEDNIK se sastaje sa višim savjetnicima
Ovalni ured


11:15 PREDSEDNIK i POTPREDSEDNIK se sastaju sa sekretarom trezora Geithnerom
Ovalni ured


12:30 PREDSEDNIK i POTPREDSEDNIK se sastaju na ručku
Privatna trpezarija


14:00 PREDSJEDNIK je domaćin Twitter vijećnice
Istočna soba- Transkript

16:30 PREDSJEDNIK i POTPREDSJEDNIK se sastaju sa državnim sekretarom Clinton
Ovalni ured


26 US Code § 168 - Ubrzani sistem povrata troškova

Izbori prema stavu (2) (D) [1] ili (3) (D) mogu se izvršiti u odnosu na 1 ili više klasa imovine za bilo koju oporezivu godinu, a jednom izvršeni u odnosu na bilo koju klasu primjenjivat će se na svu imovinu u takva klasa je stavljena u funkciju tokom takve oporezive godine. Takvi izbori, jednom izvršeni, bit će neopozivi.

Za potrebe ovog odjeljka, primjenjivi period oporavka bit će određen u skladu sa sljedećom tabelom:

U slucaju da:

Primjenjivo

period oporavka

Stambena nekretnina za iznajmljivanje

Nestambene nekretnine

Bilo koja željeznička ljestvica ili tunelski otvor

Osim ako nije drugačije predviđeno u ovom pododjeljku, primjenjiva konvencija je polugodišnja konvencija.

Polugodišnja konvencija je konvencija koja tretira svu imovinu koja je stavljena u funkciju tokom bilo koje oporezive godine (ili otuđena u bilo kojoj oporezivoj godini) kao stavljenu u funkciju (ili otuđenje) sredinom te oporezive godine.

Konvencija o polumjesecima je konvencija koja tretira svu imovinu koja je stavljena u funkciju tokom bilo kojeg mjeseca (ili otuđena tokom bilo kojeg mjeseca) kao stavljenu u funkciju (ili otuđenje) sredinom tog mjeseca.

Konvencija sredinom tromjesečja je konvencija koja tretira svu imovinu koja je stavljena u funkciju tokom bilo kojeg tromjesečja oporezive godine (ili otuđena u bilo kojem tromjesečju oporezive godine) kao stavljenu u funkciju (ili otuđenje) na sredini takve tačke četvrtina.

Osim ako nije drugačije predviđeno u ovom pododjeljku, imovina će se klasificirati u sljedećoj tabeli:

Imovina će se tretirati kao:

Ako takva nekretnina ima životni vijek (u godinama):

Više od 4, ali manje od 10

10 ili više, ali manje od 16

16 ili više, ali manje od 20

20 ili više, ali manje od 25

Izraz "20-godišnja imovina" znači početno čišćenje i ocjenjivanje poboljšanja zemljišta u odnosu na bilo koje postrojenje za prijenos i distribuciju električnih preduzeća.

Izraz "razvrstavanje željezničkih pruga ili tunelska rupa" znači sva poboljšanja koja su posljedica iskopavanja (uključujući tuneliranje), izgradnje nasipa, čistina, skretanja puteva i potoka, bušenje padina i sličnih radova potrebnih za pružanje, izgradnju, rekonstrukciju, izmjenu, zaštititi, poboljšati, zamijeniti ili obnoviti kolnik ceste ili prednost prolaska željezničke pruge.

Bilo koji film ili video traku.

Sva djela koja proizlaze iz fiksiranja niza muzičkih, izgovorenih ili drugih zvukova, bez obzira na prirodu materijala (kao što su diskovi, kasete ili drugi fono snimci) u kojima su takvi zvukovi utjelovljeni.

U slučaju bilo koje imovine na koju bi se ovaj odjeljak primjenjivao, ali za ovaj stavak, odbitak amortizacije prema odjeljku 167 utvrdit će se prema odredbama ovog odjeljka koji je na snazi ​​prije izmjena napravljenih u odjeljku 201. Zakona o poreznoj reformi iz 1986. godine.

U slucaju da:

Oporavak

(i) Imovina koja nije opisana u tačkama (ii) ili (iii)

(ii) Lična svojina bez klasnog života

(iii) Stambena nekretnina za iznajmljivanje

(iv) Nestambene nekretnine

(v) Bilo koja željeznička ljestvica ili tunelska bušotina ili vodno komunalno vlasništvo

Za potrebe stava (2), u slučaju imovine opisane u bilo kojem od sljedećih podstavka pododjeljka (e) (3),

Ako je nekretnina opisana

u podstavu:

U slučaju bilo koje kvalificirane tehnološke opreme, period oporavka koji se koristi za svrhe stavka (2) bit će 5 godina.

U slučaju bilo kojeg automobilskog ili lakog kamiona opće namjene, period oporavka koji se koristi u smislu stavka (2) bit će 5 godina.

U slučaju bilo koje imovine iz odjeljka 1245 koja je nekretnina bez životnog vijeka, period oporavka koji se koristi za svrhe stavka (2) bit će 40 godina.

Osim ako nije drugačije predviđeno u ovom stavku, izraz "neobvezljiva imovina koja se financira obveznicama" znači bilo koju imovinu u onoj mjeri u kojoj se ta nekretnina financira (izravno ili neizravno) obvezom na koju su kamate oslobođene poreza prema odjeljku 103 (a) .

Za potrebe podstavka (A), prihod od bilo koje obveze tretirat će se kao financiranje imovine stečene u vezi s izdavanjem takve obveze prema redoslijedu stavljanja te imovine u upotrebu.

Izraz „imovina koja se financira obveznicama oslobođena poreza“ ne uključuje bilo koji kvalificirani projekt iznajmljivanja stambenog prostora (u smislu odjeljka 142 (a) (7)).

Ako poreski obveznik izvrši izbor prema ovom stavu u odnosu na bilo koju klasu imovine za bilo koju oporezivu godinu, alternativni sistem amortizacije prema ovom pododjeljku primjenjivat će se na svu imovinu u toj klasi koja je stavljena u funkciju tokom te oporezive godine. Bez obzira na prethodnu rečenicu, u slučaju iznajmljivanja stambenog prostora, takav se izbor može izvršiti zasebno u odnosu na svaku nekretninu.

Izbori iz podstavka (A), jednom izvršeni, neopozivi su.

Imovina opisana u ovom stavku sastoji se od bilo koje stambene nekretnine za iznajmljivanje i kvalificirane imovine za poboljšanje koju drže biračke trgovine ili poslovne nekretnine (kako je definirano u 163 (j) (7) (B)).

Osim ako nije drugačije predviđeno u ovom pododjeljku, izraz „(B) Nerezidencijalna nekretnina

Odredba (i) primjenjuje se na bilo koju imovinu samo ako je dio te imovine iznajmljen subjektima koji su oslobođeni plaćanja poreza u diskvalifikovanom zakupu veći od 35 posto imovine.

Za potrebe ovog podstavka, poboljšanja imovine (osim zemljišta) neće se tretirati kao posebna imovina.

Podklauzula (IV) klauzule (ii) neće se primjenjivati ​​na bilo koju imovinu koja se daje u zakup u roku od 3 mjeseca od datuma kada je takvu nekretninu prvi put upotrijebila (C) Izuzetak za kratkoročne zakupe

Imovina se neće tretirati kao kratkoročni zakup.

Izraz „odjeljak 511. Za svrhe podstavka (B) (iii), bilo koji dio imovine koji se tako koristi neće se smatrati danom u zakup (E) Nestambene nekretnine definirane

Za potrebe ovog stava, izraz „stambena nekretnina za iznajmljivanje.

Za potrebe ovog pododjeljka, organizacija će se tretirati kao organizacija opisana u podstavku (A) (ii) u pogledu bilo koje imovine (osim imovine koju ta organizacija posjeduje) ako je ta organizacija bila organizacija (osim zadruge opisane u član 521) izuzeto od poreza nametnutog ovim poglavljem u bilo koje vrijeme tokom petogodišnjeg perioda koji završava na dan kada je takva organizacija prvi put koristila takvu imovinu. Prethodna rečenica i podstavak (D) (ii) neće se primjenjivati ​​na Saveznu hipotekarnu korporaciju za stambene kredite.

U slučaju organizacije koja je ranije oslobođena plaćanja poreza prema odjeljku 501 (a) kao organizacija opisana u odjeljku 501 (c) (12), klauzula (i) se neće primjenjivati ​​na takvu organizaciju u pogledu bilo koje imovine ako ta organizacija odluči da ne biti oslobođeni plaćanja poreza prema odjeljku 501 (a) tokom perioda upotrebe oslobođenog od plaćanja poreza na takvu imovinu.

Za potrebe potklauzule (I), termin „(III) Izbori

Svaki izbor prema podtački (I), jednom izvršen, bit će neopoziv.

Svaka organizacija koja se bavi aktivnostima koje su u suštini slične onima koje obavlja prethodna organizacija, naslijediće tretman prema ovom podstavu te organizacije prethodnice.

Podtačka (II) klauzule (i) neće se primjenjivati ​​na bilo koju imovinu koja je data u zakup u roku od 3 mjeseca od datuma kada su tu nekretninu prvi put koristili (4) povezana lica Za potrebe ovog pododjeljka -

U slučaju bilo koje imovine koja je data u zakup partnerstvu, utvrđivanje da li je bilo koji dio takve imovine (B) drugi entiteti koji prolaze kroz entitete

Pravila slična pravilima podstavka (A) primjenjivat će se i u slučaju bilo kojeg subjekta koji prolazi kroz partnerstvo, osim u partnerstvu, te u slučaju etapnih partnerstava i drugih subjekata.

Osim ako nije drugačije utvrđeno na zadovoljstvo sekretara, pretpostavit će se da su partneri stranog partnerstva (i korisnici bilo kojeg drugog inozemnog subjekta) osobe koje nisu (6) Tretiranje imovine u vlasništvu partnerstva itd.

Za potrebe podstavka (A), odjeljak 704 (c)), ovisno o tome što rezultira najvećim proporcionalnim udjelom.

Za potrebe klauzule (i), ako se odjeljak 704 (c)) može mijenjati tokom perioda u kojem je takav entitet partner u partnerstvu, taj udio će biti najveći udio koji takav subjekt može primiti.

Za potrebe ovog pododjeljka, u slučaju bilo koje imovine koja je u vlasništvu ortačkog društva koje ima (E) druge subjekte koji prolaze kroz nivo entiteta

Pravila slična pravilima podstavaka (A), (B), (C) i (D) primjenjivat će se i u slučaju bilo kakvog prijenosa subjekta osim partnerstva, te u slučaju etapnih partnerstava i drugih subjekata.

Za potrebe ovog stava i stava (5), osim ako nije drugačije predviđeno u ovom podstavu, svi (ii) izbori Ako je (I)

Za potrebe podklauzule (I), u slučaju korporacije čijim se dionicama javno trguje na uspostavljenom tržištu vrijednosnih papira, dionice koje se drže (III) odjeljkom 318 primjenjuju se

Za potrebe ove klauzule, odjeljak 318 (utvrđen bez obzira na ograničenje od 50 posto sadržano u pododjeljku (a) (2) (C) istog).

Za potrebe ovog pododeljka, termin „(8) propisi

Sekretar propisuje propise koji su neophodni ili odgovarajući za sprovođenje svrhe ovog pododeljka.

Izraz "povezana periferna oprema" označava bilo koju pomoćnu mašinu (bilo on-line ili off-line) koja je dizajnirana za stavljanje pod kontrolu centralne procesorske jedinice računara.

U smislu ovog stavka, izraz "medicinska oprema visoke tehnologije" znači bilo koji elektronički, elektromehanički ili (3) termin zakupa

Za potrebe klauzule (i) podstavka (A), u slučaju iznajmljivanja stambenih nekretnina, neće se uzeti u obzir nijedna mogućnost obnove po fer tržišnoj vrijednosti, utvrđenoj u vrijeme obnove.

Prema propisima, porezni obveznik može voditi 1 ili više općih računa imovine za bilo koju imovinu na koju se odnosi ovaj odjeljak. Osim kako je predviđeno propisima, sav prihod ostvaren na bilo kojoj (5) promjeni upotrebe

Sekretar će propisima propisati način utvrđivanja dozvoljenog odbitka prema članu 167 (a) u odnosu na bilo koju materijalnu imovinu za bilo koju oporezivu godinu (i naredne oporezive godine) tokom koje takva imovina mijenja status prema ovom odjeljku, ali se nastavlja da ih drži ista osoba.

U slučaju bilo koje imovine prenesene u transakciji opisanoj u podstavku (B), primalac će se smatrati prenosiocem u svrhu izračuna amortizacionog odbitka utvrđenog prema ovom odjeljku s obzirom na veći dio osnove u rukama primatelja jer ne prelazi prilagođenu osnovu u rukama prenosioca. U svakom slučaju kada se ovaj odjeljak, na snazi ​​prije izmjena i dopuna napravljenih u članku 201. Zakona o poreznoj reformi iz 1986. godine, primijenio na imovinu u rukama prenositelja, pozivanje na prethodnu rečenicu u ovom odjeljku tretirat će se kao upućivanje na ovaj odjeljak je na snazi.

Prema propisima, imovina kojom porezni obveznik raspolaže, a zatim je ponovo stječe, tretirat će se u svrhu izračunavanja odbitka dopuštenog prema pododjeljku (a) kao da takva imovina nije otuđena.

U slučaju bilo koje zgrade podignute (ili poboljšane) na iznajmljenoj nekretnini, ako je takva zgrada ili poboljšanje vlasništvo na koje se odnosi ovaj odjeljak, odbitak za amortizaciju bit će utvrđen prema odredbama ovog odjeljka.

Za liječenje kvalificirane dugotrajne nekretnine izgrađene ili poboljšane u vezi sa smanjenjem gotovine ili zakupnine od zakupodavca prema zakupcu, vidjeti odjeljak 110 (b).

Jedan od načina na koji zahtjevi podstavka (A) nisu ispunjeni je ako porezni obveznik, u svrhu određivanja stopa, koristi postupak ili prilagođavanje koji nije u skladu sa zahtjevima podstavka (A).

Postupci i usklađivanja koja se trebaju smatrati nedosljednima u smislu klauzule (i) uključuju sve postupke ili prilagodbe za potrebe utvrđivanja stopa koja koristi procjenu ili projekciju poreznih troškova obveznika, troškove amortizacije ili rezervu za odgođene poreze prema podstavku ( A) (ii) osim ako se takva procjena ili projekcija također ne koristi, radi izrade tečaja, s obzirom na ostale 2 takve stavke i s obzirom na osnovicu kamatne stope.

Sekretar može propisima propisati procedure i prilagođavanja (pored onih navedenih u tački (ii)) koje treba smatrati nedosljednima u smislu klauzule (i).

U slučaju bilo kojeg odjeljka 167 (a), iznos će biti izračunat primjenom metode i perioda iz podstavka (A) (i).

Izraz "istraživanje i eksperimentiranje" ima isto značenje kao i termin istraživanje i eksperiment u odjeljku 174.

Izrazi “nekretnina iz odjeljka 1245” i “nekretnina iz odjeljka 1250” imaju značenja koja su tim terminima data u odjeljcima 1245 (a) (3) i 1250 (c).

Izraz "stoka" uključuje perad.

Izraz "kvalificirana nekretnina za iznajmljivanje" znači nekretninu koju drži trgovac koji iznajmljuje vlastitu zakupninu u svrhu podvrgavanja ugovoru o zakupu za posjedovanje.

Izraz "iznajmljivač-prodavac" označava osobu koja u uobičajenom poslovanju redovno sklapa ugovore o iznajmljivanju sa svojim klijentima o korištenju potrošačke imovine, ako značajan dio tih ugovora prestane i imovina se vraća toj osobi prije primitka svih uplata potrebnih za prijenos vlasništva nad nekretninom s te osobe na kupca.

Izraz "potrošačka svojina" označava opipljivu ličnu imovinu vrste koja se obično koristi u kući za ličnu upotrebu.

Taj izraz ne uključuje nikakvu transportnu opremu, imovinu administrativnih usluga, skladišta, upravne zgrade, hotele ili motele.

Taj rok ne uključuje bilo koju imovinu koja je u upotrebi nakon 31. decembra 2020.

Za potrebe pododjeljka (a), primjenjivi period oporavka za kvalificiranu indijsku rezervaciju imovine bit će određen u skladu s tablicom sadržanom u stavku (2) umjesto tablice sadržane u pododjeljku (c).

Za potrebe stava (1) -

U slucaju da:

Nestambene nekretnine

Za potrebe utvrđivanja alternativnog minimalnog oporezivog prihoda prema odjeljku 55, odbitak prema pododjeljku (a) za kvalificiranu indijsku rezervaciju imovine utvrdit će se prema ovom odjeljku bez obzira na bilo kakvo prilagođavanje prema odjeljku 56.

Podstav (A) (ii) neće se primjenjivati ​​na kvalificiranu infrastrukturnu imovinu koja se nalazi izvan indijskog rezervata ako je svrha takve imovine povezivanje s kvalificiranom infrastrukturnom imovinom koja se nalazi unutar indijskog rezervata.

Za potrebe ovog pododjeljka, iznajmljivanje drugih nekretnina koje se nalaze u indijskom rezervatu tretirat će se kao aktivno obavljanje trgovine ili poslovanja u indijskom rezervatu.

Svako pozivanje u ovom pododjeljku na odredbu koja nije sadržana u ovom naslovu tretirat će se u svrhe ovog pododjeljka kao upućivanje na takvu odredbu koja je na snazi ​​na dan donošenja ovog stava.

Ako poreski obveznik izvrši izbor prema ovom stavu u odnosu na bilo koju klasu imovine za bilo koju oporezivu godinu, stav (1) se neće primjenjivati ​​na svu imovinu u toj klasi koja je stavljena u funkciju tokom te oporezive godine. Takvi izbori, jednom izvršeni, bit će neopozivi.

Ovaj pododjeljak neće se primjenjivati ​​na imovinu koja je u upotrebi nakon 31. decembra 2020.

U slučaju imovine koja je 1. januara 2027.

Za potrebe ovog podstavka, izraz “(iv) Primjena podstavka

Ovaj podstav se neće primjenjivati ​​na bilo koju imovinu koja je opisana u podstavku (C).

U slučaju da porezni obveznik proizvodi, gradi ili proizvodi nekretnine za vlastite potrebe poreznog obveznika, zahtjevi podtačke (III) podstavka (B) (i) smatrat će se ispunjenim ako porezni obveznik započne proizvodnju, izgradnju ili proizvodnju nekretnine prije 1. januara 2027.

U slučaju putničkog automobila (kako je definirano u odjeljku 280F (d) (5)) koji je kvalificirano vlasništvo, sekretar će povećati ograničenje prema odjeljku 280F (a) (1) (A) (i) za 8.000 USD.

Dozvoljeni odbitak prema stavu (1) uzima se u obzir pri izračunavanju bilo kojeg iznosa ponovnog zahvaćanja prema odjeljku 280F (b) (2).

Za potrebe utvrđivanja alternativnog minimalnog oporezivog prihoda prema odjeljku 55, odbitak prema odjeljku 167 za (H) proizvodnju stavljenu u upotrebu Za potrebe podstavka (A) -

Izbori prema ovom stavu mogu se opozvati samo uz saglasnost sekretara.

Ako se ovaj odlomak primjenjuje na bilo koje specificirano postrojenje, takvo navedeno postrojenje neće se tretirati kao (E) odbitak dopušten pri izračunavanju minimalnog poreza

Pravila slična pravilima iz stava (2) (G) primjenjuju se u svrhe ovog stava.

Ako porezni obveznik izvrši izbor prema ovom stavku u odnosu na bilo koju klasu imovine za bilo koju oporezivu godinu, stavci (1) i (2) (F) neće se primjenjivati ​​ni na jednu (8) fazu dolje u slučaju 28. septembra 2017. , i stavljen u službu od strane poreznih obveznika nakon 27. septembra 2017. godine, stav (6) će se primijeniti zamjenom za svaki postotak u njemu -

Svaki izbor prema ovom stavu vrši se u to vrijeme i u obliku i na način koji sekretar propiše.

Takav izraz ne uključuje nikakvu imovinu na koju se odnosi pododjeljak (k).

Takav izraz ne uključuje nikakvu imovinu opisanu u pododjeljku (k) (2) (D).

Taj rok ne uključuje bilo koju imovinu čiji se dio finansira prihodom od bilo koje obaveze na koju su kamate oslobođene plaćanja poreza prema odjeljku 103.

Ako porezni obveznik izvrši izbor prema ovom podstavu u odnosu na bilo koju klasu imovine za bilo koju oporezivu godinu, ovaj pododjeljak neće se primjenjivati ​​na svu imovinu u toj klasi koja je stavljena u funkciju tokom te oporezive godine.

Za potrebe ovog pododjeljka primjenjuju se pravila slična pravilima pododjeljka (k) (2) (E).

Za potrebe ovog pododjeljka primjenjuju se pravila slična pravilima pododjeljka (k) (2) (G).

Za potrebe ovog pododjeljka, pravila slična pravilima iz odjeljka 179 (d) (10) primjenjivat će se u odnosu na bilo koje kvalificirano postrojenje za proizvodnju biogoriva druge generacije koje prestaje biti kvalificirano svojstvo postrojenja za proizvodnju biogoriva druge generacije.

Izraz "kvalificirana imovina za ponovnu upotrebu i recikliranje" ne uključuje nijednu imovinu na koju se odnosi pododjeljak (k) (utvrđeno bez obzira na stav (4) istog).

Izraz "kvalificirana imovina za ponovnu upotrebu i recikliranje" ne uključuje bilo koju imovinu na koju se primjenjuje alternativni sistem amortizacije iz pododjeljka (g), utvrđen bez obzira na stav (7) pododjeljka (g) (koji se odnosi na izbor da se sistem primijeni).

Ako porezni obveznik izvrši izbor prema ovoj klauzuli u odnosu na bilo koju klasu imovine za bilo koju oporezivu godinu, ovaj pododjeljak neće se primjenjivati ​​na svu imovinu u toj klasi koja je stavljena u funkciju tokom te oporezive godine.

U slučaju da porezni obveznik proizvodi, gradi ili proizvodi nekretnine za vlastite potrebe poreznog obveznika, zahtjevi klauzule (iv) podstavka (A) smatrat će se ispunjenim ako porezni obveznik počne proizvoditi, graditi ili proizvoditi nekretninu nakon kolovoza 31, 2008.

Za potrebe utvrđivanja alternativnog minimalnog oporezivog prihoda prema odjeljku 55, odbitak prema pododjeljku (a) za kvalificiranu ponovnu upotrebu i recikliranje imovine utvrdit će se prema ovom odjeljku bez obzira na bilo kakva prilagođavanja prema odjeljku 56.

Izraz “ponovna upotreba i recikliranje imovine” znači bilo koja mašina i oprema (ne uključujući zgrade ili nekretnine), zajedno sa svim pripadajućim pripadajućim priborom, uključujući softver neophodan za rad s takvom opremom, koji se koristi isključivo za prikupljanje, distribuciju ili recikliranje kvalificirane ponovne upotrebe i reciklirajući materijali.

Takav izraz ne uključuje vozna sredstva ili drugu opremu koja se koristi za transport materijala za ponovnu upotrebu i materijala koji se mogu reciklirati.

Izraz „kvalificirana ponovna upotreba i materijali koji se mogu reciklirati“ označava otpadnu plastiku, staro staklo, otpadni tekstil, otpadnu gumu, staro pakiranje, oporabljena vlakna, staro željezo i obojene metale ili elektronički otpad koji je proizveo pojedinac ili preduzeće.

Izraz „recikliranje“ ili „recikliranje“ znači taj proces (uključujući sortiranje) kojim se istrošeni ili suvišni materijali proizvode ili prerađuju u robu specificirane klase koja je pogodna za upotrebu kao zamjena ili zamjena za sirove materijale u proizvodnji opipljivih potrošačkih i komercijalnih proizvoda , uključujući ambalažu.

[1] Pogledajte reference u tekstualnoj napomeni ispod.

[3] Dakle u originalu. Riječ "ili" vjerovatno se ne bi trebala pojaviti.

Stav (2) (D), naveden u pododsjeku. (b) (5), znači par. (2) (D) pododsjeka. (b) ovog odjeljka, koji je preimenovan u par. (2) (C) pododsjeka. (b) prema Pub. L. 115–97, naslov I, § 13203 (b), 22. prosinca 2017., 131 Stat. 2109.

Datum donošenja Zakona o usklađivanju prihoda iz 1990. godine, naveden u pododjeljcima. (e) (3) (B) (vi) (II), (III), (g) (4) (K) i (i) (1), datum je donošenja Pub. L. 101–508, koji je odobren 5. novembra 1990.

Odjeljak 168 (e) na snazi ​​prije izmjena i dopuna izvršenih Zakonom o poreskoj reformi iz 1986. godine, navedenim u pododjeljku. (f) (5) (A) (i), pododsjek. (e) ovog odjeljka prije opće izmjene ovog odjeljka od strane Pub. L. 99–514.

Datum donošenja ovog stava, naveden u pododst. (f) (5) (B) (ii) (I), vjerovatno znači datum donošenja Pub. L. 99–514, koji je odobren 22. oktobra 1986. godine.

Zakon o poreznoj reformi iz 1986. godine, naveden u pododjeljcima. (f) (5) (B) (iii), (C) i (i) (7) (A), je Pub. L. 99–514, odjeljak 201 (a) koji je generalno izmijenio ovaj odjeljak.

Zakon o komunikacijskom satelitu iz 1962., naveden u pododjeljku. (i) (10) (C), je Pub. L. 87–624, 31. augusta 1962, 76 Stat. 419, sa izmjenama i dopunama, koji je generalno klasifikovan u Poglavlje 6 (§ 701 i dalje) Naslova 47, Telekomunikacije. Za potpunu klasifikaciju ovog zakona u Kodeks, pogledajte Kratku napomenu o naslovu navedenu u odjeljku 701 naslova 47 i tablice.

Datum donošenja ove kazne, iz pododst. (j) (6), datum je donošenja Pub. L. 105–34, koji je odobren 5. augusta 1997. godine.

Datum donošenja ovog stava, naveden u pododst. (j) (7), datum je donošenja Pub. L. 103–66, koji je odobren 10. augusta 1993.

Datum donošenja ovog pododjeljka iz pododsjeka. (l) (2) (B), (C), datum je donošenja Pub. L. 109–432, koji je odobren 20. decembra 2006.

Par. (3) člana 165 (h), navedenog u pododsjeku. (n) (3) (B), (C), ukinuo je Pub. L. 113–295, div. A, naslov II, § 221 (a) (27) (A), 19. decembar 2014, 128 Stat. 4040. Međutim, izrazi "federalno proglašena katastrofa" i "područje katastrofe" definirani su drugdje u tom odjeljku.

Pab. L. 110–234 i Pub. L. 110–246 napravio je identične izmjene u ovom odjeljku. Izmjene i dopune Pub. L. 110–234 su ukinute članom 4 (a) Pub. L. 110–246.

Prethodni odjeljak 168, akti 16. augusta 1954., pogl. 746, 68A Stat. 52 26. avgust 1957, pub. L. 85–165, § 4, 71 Stat. 414 2. septembar 1958, pub. L. 85–866, naslov I, § 9 (a), (b), 72 Stat. 1608, 1609, koji se odnose na odbitke u vezi s amortizacijom hitnih objekata, prije nego što ih objavi Pub. L. 94–455, naslov XIX, § 1951 (b) (4) (A), 4. oktobra 1976, 90 Stat. 1837.

Pododjeljak (e) (6) (A). Pab. L. 116–136, § 2307 (a) (1) (B), umetnuto „napravio porezni obveznik” nakon „bilo kakvog poboljšanja”.

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 116–136, § 2307 (a) (2), brisana stavka tabele koja se odnosi na pododst. (D) (v) i umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (E) (vii).

2019 — Pododv. (e) (3) (A) (i) (I). Pab. L. 116–94, § 114 (a) (1), zamjenjuje „1. januara 2021“ sa „1. januara 2018“.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (II). Pab. L. 116–94, § 114 (a) (2), zamijenjeno „31. decembra 2020.“ sa „31. decembra 2017.“.

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 116–94, § 115 (a), „31. decembar 2020“ zamenjen je sa „31. decembar 2017“.

Pododjeljak (j) (9). Pab. L. 116–94, § 116 (a), zamijenjeno „31. decembra 2020.“ sa „31. decembra 2017.“.

Pododjeljak (l) (2) (D). Pab. L. 116–94, § 130 (a), „1. januar 2021“ zamenjen je sa „1. januar 2018“.

2018 — Pododv. (d) (3) (B) (i). Pab. L. 115–141, § 401 (a) (49), umetnuta zarez nakon „nekretnine”.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (I). Pab. L. 115–123, § 40304 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2018“ sa „1. januara 2017“.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (II). Pab. L. 115–123, § 40304 (a) (2), zamijenjeno „31. decembra 2017.“ sa „31. decembra 2016.“.

Pododjeljak (e) (3) (B). Pab. L. 115–141, § 302 (a) (2), zamjenjuje „potklauzulu (I) ili (II) klauzule (vi) zbog toga što je Pub. L. 115–141, § 302 (a) (1), zamijenjeno „ima kapacitet proizvodnje energije ne veći od 80 megavata, ili„ za “je kvalificirano postrojenje za malu proizvodnju energije u smislu odjeljka 3 (17) ( C) Federalnog zakona o moći (16 USC 796 (17) (C)), na snazi ​​1. septembra 1986. ili ”.

Pododjeljak (g) (4) (G). Pab. L. 115–141, § 401 (d) (1) (D) (iv), brisano „(osim korporacije koja ima izbore prema članu 936)“ iza „domaće korporacije“.

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 115–123, § 40305 (a), zamijenjeno „31. decembra 2017.“ sa „31. decembra 2016.“.

Pododjeljak (j) (3). Pab. L. 115–141, § 101 (e) (1), zamjena Pub. L. 115–141, § 101 (e) (2), zamjenjuje „stav (1)“ sa „ovim pododjeljkom“.

Pododjeljak (j) (9). Pab. L. 115–123, § 40306 (a), zamijenjeno „31. decembra 2017.“ sa „31. decembra 2016.“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (III). Pab. L. 115–141, § 101 (d) (1), umetnuto „obavezujuće” prije „ugovora”.

Pododjeljak (k) (5) (B) (ii). Pab. L. 115–141, § 101 (d) (2), umetnuto „usjev ili” iza „više od jednog” i „tržišni usjev ili prinos od” nakon „počinje roditi”.

Pododjeljak (l) (2) (D). Pab. L. 115–123, § 40412 (a), „1. januara 2018.“ zamenjeno sa „1. januara 2017.“.

Pododjeljak (n). Pab. L. 115–141, § 401 (b) (13) (A), brisan pododst. (n) koje se odnose na posebne naknade za imovinu kvalificirane pomoći u slučaju katastrofe.

2017 — Pododv. (b) (2) (B) do (D). Pab. L. 115–97, § 13203 (b), redizajnirani pottarovi. (C) i (D) kao (B) i (C), odnosno, i brisali su bivši pododst. (B) koja glasi kako slijedi: „bilo koja nekretnina koja se koristi u poljoprivrednom poslovanju (u smislu odjeljka 263A (e) (4))“, „.

Pododjeljak (b) (3) (G) do (I). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (2), dodani podstav. (G) i uklonili bivše podtapove. (G) do (I) koje glase:

“(G) Kvalifikovana imovina za poboljšanje zakupa opisana u pododjeljku (e) (6).

“(H) Kvalifikovana nekretnina restorana opisana u pododjeljku (e) (7).

"(I) Kvalifikovana nekretnina za poboljšanje maloprodaje opisana u pododjeljku (e) (8)."

Pododjeljak (e) (3) (B) (vii). Pab. L. 115–97, § 13203 (a), zamijenjeno „nakon 31. decembra 2017.“ sa „nakon 31. decembra 2008. i stavljeno u funkciju prije 1. januara 2010.“.

Pododjeljak (e) (3) (E) (iv) do (ix). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (A), redizajnirano kl. (vi) do (viii) kao (iv) do (vi), respektivno, i brisali ranije cl. (iv), (v) i (ix) koje glase:

“(Iv) bilo koju kvalifikovanu imovinu za poboljšanje zakupa,

“(V) bilo koji kvalifikovani restoran,

“(Ix) sve kvalifikovane nekretnine za poboljšanje maloprodaje.”

Pododjeljak (e) (6). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (B), (4) (B) (i), dodat par. (6) i brisao bivši par. (6) koji definiše „kvalifikovanu imovinu za poboljšanje zakupa“.

Pododjeljak (e) (7), (8). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (1) (B), brisan par. (7) i (8) koji su definisali “kvalifikovanu nekretninu restorana” i “kvalifikovanu nekretninu za poboljšanje maloprodaje”.

Pododjeljak (g) (2) (C) (iii) do (v). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (3) (C), dodao tačke (iii) do (v) u tabelu i brisao ranije stavke (iii) i (iv) koje se odnose na nestambene nekretnine i Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (3) (B), umetnute stavke tabele koje se odnose na pottablice. (D) (v) i (E) (iv) do (vi) i brisali stavke tabele koje se odnose na pododst. (E) (iv) do (ix).

Pododjeljak (i) (7) (B). Pab. L. 115–97, § 13504 (b) (1), brisali su zaključne odredbe koje glase kako slijedi: „Podstavak (A) se neće primjenjivati ​​u slučaju prestanka partnerstva prema članku 708 (b) (1) (B). ”

Pododjeljak (k). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (2) (B), brisano „stečeno nakon 31. decembra 2007. i prije 1. januara 2020.“ nakon „imovine“ u naslovu.

Pododjeljak (k) (1) (A). Pab. L. 115–97, § 13201 (a) (1) (A), zamjenjuje „thePub. L. 115–97, § 13201 (g) (1), dodano podkl. (IV). Subcl. (IV) dodan je kl. (i) nakon bivšeg podkl. (IV) je izbrisan od strane Pub. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (A), s obzirom na jezik imenika kojim se mijenjaju kl. (i) “kako je izmijenjeno odjeljkom 13204”. Pogledajte ispod.

Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (A), precrtano subcl. (IV) koja je glasila kako slijedi: „which isPub. L. 115–97, § 13201 (g) (1), dodano podkl. (V).

Pododjeljak (k) (2) (A) (ii). Pab. L. 115–97, § 13201 (c) (1), izmijenjeno kl. (ii) generalno. Prije izmjene, kl. (ii) čitati kako slijedi: „čija izvorna upotreba počinje od poreskog obveznika, i“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iii). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), zamijenjeno „1. januara 2027“ sa „1. januara 2020“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (II). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (ii) (I), zamjenjuje „1. januar 2028“ sa „1. januar 2021“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (III). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), zamijenjeno „1. januara 2027“ sa „1. januara 2020“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (ii) (II), u naslovu je zamijenjeno „prije 1. januara 2027“ sa „prije 1. januara 2020“.

Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), zamijenjeno „1. januara 2027“ sa „1. januara 2020“.

Pododjeljak (k) (2) (E) (i). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (A) (i), zamijenjeno „1. januara 2027“ sa „1. januara 2020“.

Pododjeljak (k) (2) (E) (ii). Pab. L. 115–97, § 13201 (c) (2), izmijenjeno cl. (ii) generalno. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: „Za potrebe klauzule (iii) i podstavka (A) (ii), ako je vlasništvo -

“(I) koju je osoba prvobitno dala u službu, i

“(II) prodato i iznajmljeno od strane te osobe u roku od 3 mjeseca od datuma kada je ta imovina prvobitno stavljena u funkciju,

takva imovina će se tretirati kao prvobitno puštena u rad ne prije datuma na koji se ta imovina koristi pod povratnim zakupom iz potklauzule (II). ”

Pododjeljak (k) (2) (E) (iii) (I). Pab. L. 115–97, § 13201 (c) (3), izmijenjeni podkl. (I) generalno. Prije izmjene podkl. (I) glasio je kako slijedi: „nekretninu je izvorno stavio u upotrebu zakupodavac te imovine“.

Pododjeljak (k) (2) (F) (iii). Pab. L. 115–97, § 13201 (f), zamijenjeno „poreznim obveznikom koji je stekao prije 28. septembra 2017. godine, a stavljen u funkciju od strane poreskog obveznika nakon 27. septembra 2017. godine“ sa „stavljenim u rad poreskog obveznika nakon 31. decembra 2017. godine“ ”U uvodnim odredbama.

Pododjeljak (k) (3). Pab. L. 115–97, § 13204 (a) (4) (B) (ii), brisan par. (3) koji je definirao Pub. L. 115–97, § 12001 (b) (13), brisan par. (4) koji se odnose na izbor za ubrzanje AMT kredita umjesto amortizacije bonusa.

Pododjeljak (k) (5) (A). Pab. L. 115–97, § 13201 (b) (1) (B), u uvodnim odredbama zamijenjeno „1. januara 2027“ sa „1. januara 2020“.

“(I) u slučaju biljke koja je posađena (ili tako cijepljena) 2018. godine, ‘40 posto’, i

"(Ii) u slučaju biljke koja je posađena (ili tako cijepljena) tokom 2019. godine," 30 posto "."

“(A) u slučaju imovine koja je stavljena u funkciju 2018. (ili u slučaju imovine koja je stavljena u funkciju 2019. godine i opisana u stavku (2) (B) ili (C) (utvrđeno zamjenom '2019' za '2020 „u paragrafima (2) (B) (i) (III) i (ii) i stav (2) (E) (i)),„ 40 posto “,

"(B) u slučaju imovine koja je stavljena u funkciju 2019. (ili u slučaju imovine koja je stavljena u funkciju 2020. godine i opisana u stavku (2) (B) ili (C)," 30 posto "."

2015 — Pododv. (e) (3) (A) (i) (I). Pab. L. 114–113, § 165 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2017.“ sa „1. januara 2015.“.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (II). Pab. L. 114–113, § 165 (a) (2), zamjenjuje „31. decembra 2016.“ sa „31. decembra 2014.“.

Pododjeljak (e) (3) (E) (iv), (v). Pab. L. 114–113, stav 123 (a), brisan „stavljen u funkciju prije 1. januara 2015.“ nakon „imovine“.

Pododjeljak (e) (3) (E) (ix). Pab. L. 114–113, stav 123 (b), brisan „stavljen u funkciju nakon 31. decembra 2008. godine, a prije 1. januara 2015. godine“ nakon „imovine“.

Pododjeljak (e) (6). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (A), u uvodnim odredbama, „U smislu ovog pododjeljka” zamijenjeno je sa „Izraz„ kvalificirana nekretnina za poboljšanje zakupa “ima značenje koje je tom izrazu dano u odjeljku 168. (k) (3) osim što se primjenjuju sljedeća posebna pravila: ”dodani podtabovi. (A) do (C) i preimenovali bivše podtapove. (A) i (B) kao (D) i (E), respektivno i, u pododst. (E), zamijenjeno „podstav (D)“ sa „podstav (A)“ u uvodnim odredbama.

Pododjeljak (e) (7) (B). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (B), zamjena Pub. L. 114–113, § 143 (b) (6) (C), brisan pododst. (D). Tekst je glasio kako slijedi: „Nekretnina opisana u ovom stavku koja nije kvalificirana nekretnina za poboljšanje zakupa neće se smatrati Pubom. L. 114–113, § 166 (a), zamijenio je „31. decembra 2016.“ sa „31. decembra 2014.“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 114–113, § 167 (b), dodani par. (8). Raniji par. (8) preimenovano (9).

Pab. L. 114–113, § 167 (a), zamijenio je „31. decembra 2016.“ sa „31. decembra 2014.“.

Pododjeljak (j) (9). Pab. L. 114–113, § 167 (b), redizajnirani par. (8) kao (9).

Pododjeljak (k). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (J), u naslovu zamijenjeno „i prije 1. januara 2020.“ sa „i prije 1. januara 2016.“.

Pab. L. 114–113, § 143 (a) (4) (A), zamenivši „1. januar 2016.“ sa „1. januar 2015.“ u naslovu.

Pododjeljak (k) (2). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (1), izmijenjen par. (2) generalno. Prije izmjene, par. (2) u vezi sa značenjem Pub. L. 114–113, § 143 (a) (1) (B), zamijenio je „1. januara 2016.“ sa „1. januara 2015.“ gdje god se pojavio.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 114–113, § 143 (a) (1) (A), zamijenjeno „1. januara 2017.“ sa „1. januara 2016.“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 114–113, § 143 (a) (4) (B), u naslovu zamijenjeno „prije 1. januara 2016.“ sa „prije 1. januara 2015.“.

Pododjeljak (k) (3). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (2), izmijenjen par. (3) općenito. Prije izmjene, par. (3) u vezi sa značenjem kvalifikovane imovine za unaprjeđenje zakupa za potrebe podods. (k).

Pododjeljak (k) (4). Pab. L.114–113, § 143 (b) (3), izmijenjen par. (4) općenito. Prije izmjene, par. (4) u vezi s izborom za ubrzanje AMT -a i kreditima za istraživanje umjesto amortizacije bonusa.

Pododjeljak (k) (4) (D) (iii) (II). Pab. L. 114–113, § 143 (a) (3) (A), zamijenjeno „1. januara 2016“ sa „1. januara 2015“.

Pododjeljak (l) (2) (D). Pab. L. 114–113, § 189 (a), „1. januara 2017.“ zamenjeno sa „1. januara 2015“.

Pododjeljak (l) (3) (A). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (E) (i), zamjenjuje „pododjeljak (k)” sa „odjeljak 168 (k)”.

Pododjeljak (l) (3) (B). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (E) (ii), zamjenjuje „pododjeljak (k) (2) (D)” sa „odjeljak 168 (k) (2) (D) (i) ”.

Pododjeljak (l) (4). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (F), zamjenjuje se „primjenjuje se pododjeljak (k) (2) (E)“. za „primjenjuje se podstavak (E) odjeljka 168 (k) (2), osim što se takav podstavak primjenjuje -

„(A) zamjenom„ datuma donošenja pododjeljka (l) “za„ 31. prosinca 2007. “svako mjesto koje se u njemu pojavljuje, i

“(B) zamjenom pododsjeka. (l) (5). Pab. L. 114–113, § 143 (b) (6) (G), zamijenjeno „pododjeljkom (k) (2) (G)” sa „odjeljkom 168 (k) (2) (G)”.

2014 — Pododv. (b) (5). Pab. L. 113–295, § 210 (g) (2) (A), “paragraf (2) (D)” zamijenjen je sa „stav (2) (C)”.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (I). Pab. L. 113–295, § 121 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2015.“ sa „1. januara 2014.“.

Pododjeljak (e) (3) (A) (i) (II). Pab. L. 113–295, § 121 (a) (2), zamjenjuje „31. decembra 2014.“ sa „31. decembra 2013.“.

Pododjeljak (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pab. L. 113–295, § 122 (a), “1. januara 2015.” zamijenjeno sa “1. januara 2014.”.

Pododjeljak (e) (7) (B), (8) (D). Pab. L. 113–295, § 211 (b), umetnuto „koja nije kvalifikovana imovina za poboljšanje zakupa” iza „Nekretnine opisane u ovom stavu”.

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 113–295, § 123 (a), zamijenjeno „31. decembra 2014.“ sa „31. decembra 2013.“.

Pododjeljak (i) (18) (A) (ii), (19) (A) (ii). Pab. L. 113–295, § 210 (c), zamjenjuje „16 godina“ sa „10 godina“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 113–295, § 124 (a), „31. decembar 2014.“ zamenjen je „31. decembrom 2013“.

Pododjeljak (k). Pab. L. 113–295, § 125 (d) (1), zamjenjuje „1. januar 2015.“ sa „1. januar 2014.“ u naslovu.

Pododjeljak (k) (2). Pab. L. 113–295, § 125 (a) (2), gdje god da se pojavi, „1. januar 2015” zamjenjuje se sa „1. januar 2014”.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 113–295, § 125 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2016“ sa „1. januara 2015“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (IV). Pab. L. 113–295, § 214 (b), zamijenjena „klauzula se također primjenjuje“ za „primjenjuju se i klauzule“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 113–295, § 125 (d) (2), u naslovu je zamijenjeno „prije 1. januara 2015.“ sa „prije 1. januara 2014.“.

Pododjeljak (k) (4) (C) (i). Pab. L. 113–295, § 210 (g) (2) (B), zamjenjuje „pododjeljak (b) (2) (D)” sa „pododjeljak (b) (2) (C)” u zaključnim odredbama.

Pododjeljak (k) (4) (D) (iii) (II). Pab. L. 113–295, § 125 (c) (1), zamjenjuje „1. januar 2015.“ sa „1. januar 2014.“.

Pododjeljak (k) (4) (E) (iv). Pab. L. 113–295, § 212 (b), „prilagođeni minimalni porez“ zamijenio je „prilagođenim minimalnim porezom“.

Pododjeljak (k) (4) (J) (iii). Pab. L. 113–295, § 202 (e), u uvodnim odredbama zamijenio je „svoju prvu oporezivu godinu koja završava nakon 31. decembra 2010.” sa „bilo koju oporezivu godinu koja završava nakon 31. decembra 2010.”.

Pododjeljak (l) (2) (D). Pab. L. 113–295, § 157 (a), „1. januar 2015“ zamenjen je sa „1. januar 2014“.

Pododjeljak (m) (2) (B) (i). Pab. L. 113–295, § 210 (d), zamjenjuje „pododjeljak (k) (utvrđeno bez obzira na stav (4) istog)“) sa „odjeljak 168 (k)“.

Pododjeljak (n) (2) (C) (ii). Pab. L. 113–295, § 125 (d) (3), „1. januar 2015“ zamenjen je sa „1. januar 2014“.

2013 — Pododv. (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pab. L. 112–240, § 311 (a), „1. januar 2014“ zamenjen je sa „1. januar 2012“.

Pododjeljak (i) (9) (A) (ii). Pab. L. 112–240, § 331 (d), umetnuto „(poštujući sve izbore koje porezni obveznik izvrši prema ovom odjeljku)” iza „takve imovine”.

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 112–240, § 312 (a), „31. decembar 2013“ zamenjen je sa „31. decembar 2011“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 112–240, § 313 (a), „31. decembar 2013“ zamenjen je sa „31. decembar 2011“.

Pododjeljak (k). Pab. L. 112–240, § 331 (e) (1), u naslovu je „1. januara 2014.“ zamijenjeno sa „1. januara 2013.“.

Pododjeljak (k) (2). Pab. L. 112–240, § 331 (a) (2), „1. januar 2014“ zamenjuje se „1. januara 2013“ gde god se pojavi.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 112–240, § 331 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2015“ sa „1. januara 2014“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 112–240, § 331 (e) (2), zamjenjuje „pre 1. januara 2014“ sa „pre 1. januara 2013“ u naslovu.

Pododjeljak (l). Pab. L. 112–240, § 410 (b) (2) (C), zamjenjuje „drugu generaciju” sa „celulozna” u naslovu.

Pab. L. 112–240, § 410 (b) (2) (A), zamijenio „biogorivo druge generacije” sa „celulozno biogorivo” gdje god se pojavio u tekstu.

Pododjeljak (l) (2). Pab. L. 112–240, § 410 (b) (2) (D), zamjenjuje „drugu generaciju” sa „celulozna” u naslovu.

Pododjeljak (l) (2) (A). Pab. L. 112–240, § 410 (b) (1), zamijenjeno „isključivo za proizvodnju biogoriva druge generacije (kako je definirano u odjeljku 40 (b) (6) (E))” “sa„ samo za proizvodnju celuloznog biogoriva “.

Pododjeljak (l) (2) (D). Pab. L. 112–240, § 410 (a) (1), zamjenjuje „1. januar 2014“ sa „1. januar 2013“.

Pododjeljak (l) (3) do (8). Pab. L. 112–240, § 410 (b) (2) (B), redizajnirani par. (4) do (8) kao (3) do (7), i brisali su prethodni par. (3). Tekst glasi ovako: "Izraz" celulozno biogorivo "znači bilo koje tekuće gorivo proizvedeno iz bilo koje lignocelulozne ili hemicelulozne tvari koje je dostupno na obnovljivoj ili stalnoj osnovi."

Pododjeljak (n) (2) (C) (ii). Pab. L. 112–240, § 331 (e) (3), „1. januar 2014“ zamenjen sa „1. januar 2013“.

2010 — Pododv. (e) (3) (E) (iv), (v), (ix). Pab. L. 111–312, § 737 (a), „1. januar 2012“ zamenjen je sa „1. januar 2010“.

Pododjeljak (e) (7) (A) (i). Pab. L. 111–312, § 737 (b) (1), precrtano „ako se takva zgrada pusti u rad nakon 31. decembra 2008. i prije 1. januara 2010.“, nakon „izgradnje“.

Pododjeljak (e) (8) (E). Pab. L. 111–312, § 737 (b) (2), precrtano podstav. (E). Tekst je glasio kako slijedi: "Takav pojam ne uključuje poboljšanja stavljena u funkciju nakon 31. decembra 2009."

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 111–312, § 738 (a), „31. decembar 2011“ zamenjen je sa „31. decembar 2009“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 111–312, § 739 (a), zamijenjeno „31. decembra 2011.“ sa „31. decembra 2009.“.

Pododjeljak (k). Pab. L. 111–312, § 401 (d) (1), u naslovu je „1. januara 2013.“ zamijenjeno sa „1. januara 2011.“.

Pab. L. 111–240, § 2022 (b) (1), u naslovu je „1. januara 2011“ zamenjeno sa „1. januara 2010“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iii). Pab. L. 111–312, § 401 (a) (2), zamijenjeno „1. januara 2013“ sa „1. januara 2011“ u pododst. (I) i (II).

Pab. L. 111–240, § 2022 (a) (2), zamijenjeno „1. januara 2011“ sa „1. januara 2010“ u pododst. (I) i (II).

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 111–312, § 401 (a), „1. januara 2013.“ zamenjeno je „1. januarom 2011.“ i „1. januara 2014.“ sa „1. januarom 2012.“.

Pab. L. 111–240, § 2022 (a), „1. januar 2011“ zamenjen je sa „1. januar 2010“ i „1. januar 2012“ sa „1. januar 2011“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 111–312, § 401 (a) (2), (d) (2), zamjenjuje „pre 1. januara 2013“ sa „pre 1. januara 2011“ u naslovu i „1. januara 2013“ za “1. januar 2011” u tekstu.

Pab. L. 111–240, § 2022 (a) (2), (b) (2), zamijenjeno „pre 1. januara 2011“ sa „pre 1. januara 2010“ u naslovu i „1. januara 2011“ za „1. januar 2010“ u tekstu.

Pododjeljak (k) (2) (E) (i). Pab. L. 111–312, § 401 (a) (2), zamijenjeno „1. januara 2013“ sa „1. januara 2011“.

Pab. L. 111–240, § 2022 (a) (2), zamijenjeno „1. januara 2011“ sa „1. januara 2010“.

Pododjeljak (k) (4) (D) (iii). Pab. L. 111–312, § 401 (d) (3) (C), zamijenjena tačkom zarez na kraju.

Pab. L. 111–312, § 401 (c) (1), zamijenjeno „ili proizvodnja—” sa „ili proizvodnja nakon 31. marta 2008. godine, a prije 1. januara 2010. godine, uzeti će se u obzir prema podstavku (B) (ii. ) od toga ”, i dodane podkl. (I) i (II) i zaključne odredbe.

Pododjeljak (k) (4) (D) (iv), (v). Pab. L. 111–312, § 401 (d) (3) (A), precrtano cl. (iv) i (v) koje glase:

“(Iv)„ 1. januar 2011. “zamjenjuje se sa„ 1. januara 2012. “u podstavku (A) (iv) istog, i

"(V)" 1. januar 2010 "zamjenjuje se sa" 1. januar 2011 "svako mjesto koje se pojavi u njegovom podstavu (A)."

Pododjeljak (l) (5) (B). Pab. L. 111–312, § 401 (d) (4) (B), (C), redefinisani pododst. (C) kao (B) i brisao bivši pododst. (B) koje glase kako slijedi: „zamjenom„ 1. januara 2013. “sa„ 1. januara 2011. “u klauzuli (i) iste, i”.

Pab. L. 111–240, § 2022 (b) (4), zamijenjeno „1. januara 2011“ sa „1. januara 2010“.

Pododjeljak (n) (2) (C) (ii). Pab. L. 111–312, § 401 (d) (5), „1. januar 2013“ zamenjen je sa „1. januar 2011“.

Pab. L. 111–240, § 2022 (b) (5), zamijenjeno „1. januara 2011“ sa „1. januara 2010“.

2009 — Pododjeljak. (k). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (A), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2009“ u naslovu.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iii) (I), (II). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2009“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2010.“ sa „1. januara 2009.“ i „1. januara 2011.“. za “1. januar 2010.”

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), (2) (B), zamijenjeno „prije 1. januara 2010.“ sa „prije 1. januara 2009.“ u naslovu i „1. januara, 2010 “za„ 1. januar 2009. “u tekstu.

Pododjeljak (k) (2) (E) (i). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (1) (B), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2009“.

Pododjeljak (k) (4) (D) (ii). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (3) (A) (i), (iii), dodano kl. (ii). Bivši kl. (ii) redizajnirano (iii).

Pododjeljak (l) (5) (B). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (C), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2009“.

Pododjeljak (n) (2) (C) (ii). Pab. L. 111–5, § 1201 (a) (2) (D), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2009“.

2008 — Pododjeljak. (b) (2) (C), (D). Pab. L. 110–343, § 306 (c), dodat podstav. (C) i preimenovani bivši pododst. (C) kao (D).

Pododjeljak (e) (3) (A) (i). Pab. L. 110–246, § 15344 (a), izmijenjeno cl. (i) generalno. Prije izmjene, kl. (i) čitati na sljedeći način: „svaki trkaći konj koji ima više od 2 godine u vrijeme kada je stavljen u funkciju“.

Pododjeljak (e) (3) (E) (iv), (v). Pab. L. 110–343, § 305 (a) (1), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2008“.

Pododjeljak (e) (7). Pab. L. 110–343, § 305 (b) (1), ponovo izmijenjen naslov bez izmjena i općenito izmijenjen tekst. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: „Izraz„ kvalificirani restoran “znači bilo koji Pub. L. 110–343, § 305 (c) (2), dodani par. (8).

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 110–343, § 505 (b), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (B) (vii).

Pab. L. 110–343, § 305 (c) (4), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (E) (ix).

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 110–343, § 317 (a), zamijenjeno „31. decembra 2009.“ sa „31. decembra 2007.“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 110–343, § 315 (a), „31. decembar 2009“ zamenjen je sa „31. decembar 2007“.

Pododjeljak (k). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (11), zamenivši „31. decembar 2007“ sa „10. septembar 2001“ i „1. januar 2009“ sa „1. januar 2005“ u naslovu.

Pab. L. 110–185, § 103 (a) (1), (3), zamijenjeno „31. decembra 2007“ sa „10. septembar 2001“ i „1. januara 2009“ sa „1. januar 2005“ gdje god se pojavilo u tekst.

Pododjeljak (k) (1) (A). Pab. L. 110–185, § 103 (b), zamijenilo „50 posto“ sa „30 posto“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iii) (I). Pab. L. 110–185, § 103 (a) (2), „1. januar 2008“ zamenjen je sa „11. septembar 2001“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 110–185, § 103 (a) (4), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2006“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (I). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (1), zamijenjeno sa „(iii) i (iv)“ sa „i (iii)“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i) (IV). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (2), koji je upućivao na zamjenu „klauzule (iii)“ za „klauzule (ii) i (iii)“, izvršeno je zamjenom „klauzule (iii)“ za „klauzulu (ii) ili (iii) ”da odražava vjerovatnu namjeru Kongresa.

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (12), zamenivši „pre 1. januara 2009“ sa „pre 1. januara 2005“ u naslovu.

Pododjeljak (k) (2) (C) (i). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (3), zamijenjeno sa „, (iii) i (iv)“ sa „i (iii)“.

Pododjeljak (k) (2) (D) (iii). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (5) (B), brisao je posljednju rečenicu koja je glasila: „Prethodna rečenica primjenjivat će se zasebno u pogledu imovine koja se tretira kao Pub. L. 110–185, § 103 (c) (4), zamijenio je „8.000 USD“ sa „4.600 USD“.

Pab. L. 110–185, § 103 (c) (5) (A), brisan par. (4) koji se odnose na tretman amortizacije 50-postotnog bonusa za određenu imovinu.

Pododjeljak (k) (4) (B) (iii). Pab. L. 110–185, § 103 (a) (4), zamijenjeno „1. januara 2010“ sa „1. januara 2006“.

Pododjeljak (l). Pab. L. 110–343, § 201 (b) (1), (2), zamijenio je „celulozno biogorivo” sa „celuloznom biomasom etanolom” u naslovu i gdje god se pojavio u tekstu.

Pododjeljak (l) (2). Pab. L. 110–343, § 201 (b) (3), zamjenjuje „celulozno biogorivo” sa „celuloznom biomasom etanol” u naslovu.

Pododjeljak (l) (3). Pab. L. 110–343, § 201 (a), izmijenjeni naslov i tekst st. (3) općenito. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: "Za potrebe ovog pododjeljka, izraz" etanol iz celulozne biomase “znači etanol proizveden hidrolizom bilo koje lignocelulozne ili hemicelulozne tvari koja je dostupna na obnovljivoj ili stalnoj osnovi."

Pododjeljak (l) (4). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (6), dodat podstav. (A) i redizajnirani bivši podtarovi. (A) do (C) kao (B) do (D), respektivno.

Pododjeljak (l) (5) (A). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (7) (A), zamijenjeno „31. decembra 2007“ sa „10. septembar 2001“.

Pododjeljak (l) (5) (B). Pab. L. 110–185, § 103 (c) (7) (B), zamijenjeno „1. januara 2009“ sa „1. januara 2005“.

2007 — Pododjeljak. (l) (3). Pab. L. 110–172 je pre „hidrolize“ precrtano „enzimsko“.

2006 — Pododjeljak. (e) (3) (E) (iv), (v). Pab. L. 109–432, § 113 (a), „2008“ zamenjeno sa „2006“.

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 109–432, § 112 (a), „2007“ zamenjeno sa „2005“.

2005 — Pododjeljak. (e) (3) (B) (vi) (I). Pab. L. 109–135, § 410 (a), zamijenjeno „ako je„ solarna energija ili energija vjetra ”zamijenjena sa„ solarna energija ”u tački (i) iste“ sa „ako su“ solarna i vjetar ”zamijenjene sa„ solarna ”u njegova klauzula (i) ”.

Pab. L. 109–58, § 1301 (f) (5), dopunjeni podkl. (I) generalno. Prije izmjene, podkl. (I) glasi kako slijedi: „opisano je u podstavku (A) odjeljka 48 (a) (3) (ili bi se tako opisalo da su„ solarna i vjetar ”zamijenjene sa„ solarne ”u klauzuli (i) iste), ”.

Pododjeljak (e) (3) (C) (iv), (v). Pab. L. 109–58, § 1326 (a), dodano kl. (iv) i preimenovani bivši kl. (iv) kao (v).

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 109–58, § 1326 (c), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (C) (iv).

Pab. L. 109–58, § 1325 (b), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (E) (viii).

Pab.L. 109–58, § 1308 (b), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (E) (vii).

Pododjeljak (i) (15) (D). Pab. L. 109–135, § 412 (s), zamijenjeno „Takav izraz ne uključuje“ sa „Ovaj stav se ne primjenjuje na“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 109–135, § 403 (j) (1), zamjenjuje „podstav (B) ili (C)” sa „podstavcima (B) i (C)”.

Pododjeljak (k) (4) (B) (ii). Pab. L. 109–135, § 405 (a) (1), izmijenjeno cl. (ii) generalno. Prije izmjene, kl. (ii) pročitajte kako slijedi: „koji je porezni obveznik stekao nakon 5. maja 2003. i prije 1. januara 2005. godine, ali samo ako nijedan pisani obavezujući ugovor za stjecanje nije bio na snazi ​​prije 6. maja 2003. i“.

Pododjeljak (k) (4) (B) (iii). Pab. L. 109–135, § 403 (j) (2), zamjenjuje „ili stav (2) (C) (kako je izmijenjen)“ sa „i stav (2) (C)“.

2004 — Pododjeljak. (b) (2) (A). Pab. L. 108–357, § 211 (d) (2), umetnuto „nije navedeno u stavu (3)” prije zareza na kraju.

Pododjeljak (e) (3) (C) (ii). Pab. L. 108–357, § 704 (a), dodano kl. (ii). Bivši kl. (ii) redizajnirano (iii).

Pododjeljak (e) (3) (C) (iii). Pab. L. 108–357, § 706 (a), dodano kl. (iii). Bivši kl. (iii) redizajnirano (iv).

Pododjeljak (e) (3) (C) (iv). Pab. L. 108–357, § 706 (a), redizajnirano kl. (iii) kao (iv).

Pododjeljak (g) (3) (A). Pab. L. 108–357, § 847 (a), umetnuto „(bez obzira na bilo koji drugi podstavak ovog stava)“ iza „mora“.

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 108–357, § 901 (c), stavke tabele koje se odnose na pottablice. (E) (vi) i (F).

Pab. L. 108–357, § 706 (c), koji je upućivao na izmjenu tabele umetanjem stavke koja se odnosi na podstav. (C) (iii) iza stavke koja se odnosi na pododst. (C) (ii), izvršeno je umetanjem iza stavke koja se odnosi na podstav. (C) (i) da odražava vjerovatnu namjeru Kongresa.

Pab. L. 108–357, § 211 (e), umetnute stavke tabele koje se odnose na pottablice. (E) (iv) i (E) (v).

Pododjeljak (h) (2) (A). Pab. L. 108–357, § 847 (e), dodano kl. (iv) i zaključne odredbe.

Pododjeljak (h) (3) (A). Pab. L. 108–357, § 847 (d), umetnuto na kraju „Bez obzira na pododjeljak (i) (3) (A) (i), pri određivanju aPub. L. 108–357, § 847 (c), dodano kl. (ii) i preimenovana bivša kl. (ii) kao (iii).

Pododjeljak (j) (8). Pab. L. 108–311, § 316, zamjenjuje „2005“ sa „2004“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iv). Pab. L. 108–357, § 336 (a) (2), zamjenjuje „podstavke (B) i (C)“ sa „podstavak (B)“.

Pododjeljak (k) (2) (B) (i). Pab. L. 108–311, § 403 (a) (1), ponovo izradjen naslov bez izmjena i općenito izmijenjen tekst. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: "Izraz odjeljak 263A zbog klauzule (ii) ili (iii) pododjeljka (f) (1) (B) istog."

Pododjeljak (k) (2) (C). Pab. L. 108–357, § 336 (a) (1), dodani podstav. (C). Bivši pododst. (C) preimenovano (D).

Pododjeljak (k) (2) (D). Pab. L. 108–357, § 336 (a) (1), redizajnirani pododjeljak. (C) kao (D). Bivši pododst. (D) promijenjeno ime (E).

Pododjeljak (k) (2) (D) (ii). Pab. L. 108–311, § 408 (a) (6) (A), umetnuto „je” iza „ako je vlasništvo” u uvodnim odredbama.

Pab. L. 108–311, § 403 (a) (2) (B), umetnuto „klauzula (iii) i” ispred „podstavka (A) (ii)” u uvodnim odredbama.

Pododjeljak (k) (2) (D) (ii) (I). Pab. L. 108–311, § 408 (a) (6) (B), precrtano „je“ prije „izvorno“.

Pododjeljak (k) (2) (E). Pab. L. 108–357, § 336 (a) (1), redizajnirani pododjeljak. (D) kao (E). Bivši pododst. (E) preimenovano (F).

Pododjeljak (k) (2) (E) (iii) (II). Pab. L. 108–357, § 337 (a), koji je upućivao na izmjenu podkl. (II) umetanjem ispred zareza na kraju “(ili, u slučaju više jedinica imovine podložnih istom Kongresu.

Pododjeljak (k) (2) (F). Pab. L. 108–357, § 336 (a) (1), redizajnirani pododjeljak. (E) kao (F). Bivši pododst. (F) preimenovano (G).

Pab. L. 108–311, § 408 (a) (8), u naslovu zamijenjeno „minimalno“ sa „miniumum“.

Pododjeljak (k) (4) (A) (ii). Pab. L. 108–357, § 336 (b) (2), „paragraf (2) (D)” zamijenjen sa „stav (2) (C)”.

Pododjeljak (k) (4) (B) (iii). Pab. L. 108–357, § 336 (b) (3), umetnuto „i paragraf (2) (C)“ iza „ovog stava)“.

Pododjeljak (k) (4) (C). Pab. L. 108–357, § 336 (b) (4), zamijenio je „podstavke (B), (C) i (E)“ sa „podstavke (B) i (D)“.

Pododjeljak (k) (4) (D). Pab. L. 108–357, § 336 (b) (5), zamjenjuje „stav (2) (F)” sa „stavkom (2) (E)”.

2003 — Pododjeljak. (k). Pab. L. 108–27, § 201 (c) (1), u naslovu „1. januara 2005“ zamenjeno je „11. septembra 2004“.

Pododjeljak (k) (2) (A) (iii). Pab. L. 108–27, § 201 (b) (2), zamijenjeno „1. januara 2005“ sa „11. septembrom 2004“ u pododst. (I) i (II).

Pododjeljak (k) (2) (B) (ii). Pab. L. 108–27, § 201 (b) (1), zamijenjeno „prije 1. januara 2005.“ sa „prije 11. septembra 2004.“ u naslovu i „1. januara 2005.“ sa „11. septembra 2004.“ u tekst.

Pododjeljak (k) (2) (C) (iii). Pab. L. 108–27, § 201 (b) (3), umetnuto na kraju „Prethodna rečenica primjenjuje se zasebno u pogledu imovine koja se tretira kao Pub. L. 108–27, § 201 (b) (1) (A), zamijenjeno „1. januara 2005“ sa „11. septembar 2004“.

2002 — Pododjeljak. (j) (8). Pab. L. 107–147, § 613 (b), zamijenjeno „31. decembra 2004.“ sa „31. decembra 2003.“.

1998 — Pododjeljak. (c). Pab. L. 105–206, § 6006 (b) (2), ponovo objavljen pododst. naslov bez izmjena i zamjena "Za potrebe ovog odjeljka, primjenjivi period oporavka bit će određen u skladu sa sljedećom tabelom:" za "Za potrebe ovog odjeljka -

“(1) Općenito. - Osim kako je predviđeno u stavku (2), primjenjivi period oporavka bit će određen u skladu sa sljedećom tabelom:”.

Pododjeljak (c) (2). Pab. L. 105–206, § 6006 (b) (1), brisani naslov i tekst par. (2). Tekst glasi ovako: „U slučaju imovine na koju se primjenjuju izbori prema pododjeljku (b) (2) (C), primjenjivi period oporavka bit će određen prema tablici sadržanoj u pododjeljku (g) ​​(2) (C) . ”

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 105–34, § 1086 (b) (2), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (A) (iii).

Pododjeljak (j) (6). Pab. L. 105–34, § 1604 (c) (1), umetnute zaključne odredbe „Za potrebe prethodne rečenice, takav odjeljak 3 (d) primijenit će se tretiranjem izraza 25 CFR, dio 151 (na snazi ​​na dan donošenja ove presude). ”

Pododjeljak (c) (1). Pab. L. 104–188, § 1613 (b) (2), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na Pub. L. 104–188, § 1702 (h) (1) (B), umetnute završne odredbe.

Pododjeljak (e) (3) (B) (vi) (I). Pab. L. 104–188, § 1704 (t) (54), pod uslovom da odeljak 11813 (b) (9) (A) (i) Pub. L. 101–508 primijenit će se kao da se zarez pojavljuje iza „(3) (A) (ix)“ u materijalu za koji se predlaže da se precrta. Vidi napomenu o amandmanima iz 1990. ispod.

Pododjeljak (e) (3) (F). Pab. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (B) (i), brisan podstav. (F) koji je glasio kako slijedi: „20-godišnje vlasništvo.- Izraz Pub. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (A), dodani par. (5).

Pododjeljak (g) (2) (C) (iv). Pab. L. 104–188, § 1613 (b) (4), umetnuto „orPub. L. 104–188, § 1120 (b), umetnuta stavka tabele koja se odnosi na pododst. (E) (iii).

Pab. L. 104–188, § 1613 (b) (3) (B) (ii), brisana stavka tabele koja se odnosi na pododst. (F) za koje je pododsjek. (g) (4) (K). Pab. L. 104–188, § 1702 (h) (1) (C), zamijenjeno „odjeljkom 48 (l) (3) (A) (ix) (na snazi ​​dan prije datuma usvajanja prihoda Zakon o pomirenju iz 1990.) ”za“ odjeljak 48 (a) (3) (A) (iii) ”.

Pododjeljak (i) (8). Pab. L. 104–188, § 1121 (a), obnovljen naslov bez izmjena i općenito izmijenjen tekst. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: „U slučaju bilo koje zgrade podignute (ili poboljšane) na iznajmljenoj nekretnini, ako je takva zgrada ili poboljšanje vlasništvo na koje se odnosi ovaj odjeljak, odbitak za amortizaciju utvrdit će se prema odredbama ovog odjeljak."

1995. - Pododjeljak. (g) (4) (B) (i). Pab. L. 104–88 zamijenio je „željezničkog prijevoznika koji podliježe dijelu A podnaslova IV“ za „domaću željezničku korporaciju koja pruža prijevoz u skladu s potpoglavljem I poglavlja 105“.

1993 — Pododjeljak. (c) (1). Pab. L. 103–66, § 13151 (a), zamijenjeno „39 godina“ sa „31,5 godina“ u tabeli koja se odnosi na Pub. L. 103–66, § 13321 (a), dodan pododst. (j).

1990. - Pododjeljak. (e) (2) (A). Pab. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (A), izmijenjeni pododst. (A) općenito. Prije izmjene, podstav. (A) glasi kako slijedi: „Izraz Pododst. (e) (3) (B) (vi) (I). Pab. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (A) (i), koji je upućivao na zamjenu „podstavka (A) odjeljka 48 (a) (3) (ili bi tako bilo opisano ako bi„ solarni i vjetar 'zamijenjeni su sa' solarni 'u klauzuli (i) iste) ”za“ stav (3) (A) (viii), (3) (A) (ix) ili (4) odjeljka 48 (l) ”bilo je izvršeno zamjenom za „stav (3) (A) (viii), (3) (A) (ix) ili (4) odjeljka 48 (l)“. Vidi gornju napomenu o izmjenama i dopunama iz 1996. godine.

Pododjeljak (e) (3) (B) (vi) (II). Pab. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (A) (ii), umetnuto „(na snazi ​​dan prije datuma donošenja Zakona o usklađivanju prihoda iz 1990.)“ iza „48 (l ) ”.

Pododjeljak (e) (3) (D) (i). Pab. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (B) (i), zamjenjuje „pododjeljak (i) (13)” sa „odjeljak 48 (p)”.

Pododjeljak (f) (2). Pab. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (C), zamijenjeno „pododjeljkom (i) (10)” sa „odjeljkom 167 (l) (3) (A)”.

Pododjeljak (g) (4). Pab. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (C), zamenio je naslov koji glasi: „Imovina koja se koristi pretežno izvan Puba. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (D), umetnuto na kraju „Pozivanje u ovom paragrafu na pododjeljak (m) odjeljka 167 tretirat će se kao upućivanje na takav pododjeljak koji je na snazi ​​na dan prije datuma donošenja Zakona o usklađivanju prihoda iz 1990. ”

Pododjeljak (i) (9) (A) (ii). Pab. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (E), precrtano „(utvrđeno bez obzira na odjeljak 167 (l))“ iza „odjeljka 167“.

Pododjeljak (i) (10). Pab. L. 101–508, § 11812 (b) (2) (B), izmijenjen par. (10) općenito. Prije izmjene, par. (10) glasi ovako: „Izraz Pub. L. 101–508, § 11813 (b) (9) (B) (ii), dodani par. (13).

1989 — Pododjeljak. (b) (3) (D), (E). Pab. L. 101–239, § 7816 (f), redizajnirani pododst. (D), koji se odnosi na imovinu opisanu u pododjeljku. (e) (3) (D) (ii), kao (E).

Pododjeljak (b) (5). Pab. L. 101–239, § 7816 (e) (1), „paragraf (2) (C)” zamijenjen sa „stav (2) (B)”.

Pododjeljak (c) (2). Pab. L. 101–239, § 7816 (e) (2), zamjenjuje „pododjeljak (b) (2) (C)” zamjenom „pododjeljak (b) (2) (B)”.

Pododjeljak (i) (1). Pab. L. 101–239, § 7816 (w), uneo pojašnjenje u amandman na jezik imenika Pub. L. 100–647, § 6253, vidi dolje napomenu o izmjenama i dopunama.

1988 — Pododjeljak. (b) (2). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (A), zamijenio je „Metod opadanja bilansa od 150 posto u određenim slučajevima“ sa „15-godišnji i Pub. L. 100–647, § 6028 (a), dodat podstav. (B) i preimenovani bivši pododst. (B) kao (C).

Pododjeljak (b) (3) (C). Pab. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (i), dodat podstav. (C). Bivši pododst. (C) preimenovano (D).

Pododjeljak (b) (3) (D). Pab. L. 100–647, § 6029 (b), dodat podstav. (D) koji se odnosi na imovinu opisanu u pododjeljku. (e) (3) (D) (ii).

Pab. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (i), redizajnirani pododst. (C), koji se odnosi na imovinu za koju porezni obveznik bira prema par. (5), kao (D).

Pododjeljak (b) (5). Pab. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (B) (ii), zamjenjuje „stav (3) (D)” sa „stav (3) (C)”.

Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (B), „paragraf (2) (B) ili (3) (C)” zamijenjen sa „stav (3) (C)”.

Pododjeljak (c). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (11) (C), izmijenjeni pododst. (c) općenito, označavajući postojeće odredbe kao par. (1) i dodavanjem par. (2).

Pododjeljak (d) (3) (A) (i). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (5), precrtano „a koje su“ iza „primjenjuje se ovaj odjeljak“.

Pododjeljak (d) (3) (B). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (23) (A), u zaglavlju precrtano kao „stvarno” nakon „određenog” i općenito izmijenjenog teksta. Prije izmjene i dopune, tekst je glasio kako slijedi: „Za potrebe podstavka (A), pub. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (E), zamjena Pub. L. 100–647, § 1002 (a) (21), zamijenio je „bilo koja imovina iz odjeljka 1245“ sa „bilo koja imovina“.

Pododjeljak (e) (3) (C). Pab. L. 100–647, § 6027 (b) (1) (C), preimenovano kl. (iii) kao (ii), i brisao bivše kl. (ii) koje glase kako slijedi: „bilo koja namjenska poljoprivredna ili vrtlarska građevina za više namjena (u smislu odjeljka 48 (p)), i“.

Pododjeljak (e) (3) (D). Pab. L. 100–647, § 6029 (a), izmijenjeni pododst. (D) generalno. Prije izmjene, podstav. (D) glasi ovako: „Izraz Pub. L. 100–647, § 6027 (a), dodat podstav. (D). Bivši pododst. (D) promijenjeno ime (E).

Pododjeljak (e) (3) (E), (F). Pab. L. 100–647, § 6027 (a), preimenovani bivši podtarovi. (D) i (E) kao (E) i (F), respektivno.

Pododjeljak (f) (4). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (16) (B), izmijenjen par. (4) općenito. Prije izmjene, par. (4) pročitajte na sljedeći način: „Bilo koji zvučni zapis opisan u odjeljku 48 (r) (5).“

Pododjeljak (f) (5) (B) (ii). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (6) (A) (i), zamjenjuje „prvu oporezivu godinu” sa „prvu punu oporezivu godinu”.

Pododjeljak (g) (3) (B). Pab. L. 100–647, § 6029 (c), zamjenjuje „(D) (i)“ sa „(D)“ i dodaje stavku za „(D) (ii)“ u tabeli.

Pab. L. 100–647, § 6027 (b) (2), zamijenjeno „(D)” sa „(C) (ii)”, „(E) (i)” sa „(D) (i)”, „ (E) (ii) ”za“ (D) (ii) ”, i“ (F) ”za“ (E) ”u tabeli.

Pododjeljak (h) (2) (B). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (8), izmijenjeni pododst. (B) generalno. Prije izmjene, podstav. (B) glasi:

Pododjeljak (i) (1) (E) (iii). Pab. L. 100–647, § 1002 (i) (2) (G), dodano kl. (iii), koji predviđa: „Posebno pravilo za ocjenjivanje željezničkih pruga ili tunele. - U slučaju bilo koje imovine koja je aPub. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (A), umetnuto na kraju „U svakom slučaju kada se ovaj odjeljak, kao na snazi ​​prije izmjena i dopuna iz članka 201. Zakona o poreznoj reformi iz 1986., primjenjivao na imovinu u rukama prenosioca, pozivanje u prethodnoj rečenici na ovaj odjeljak tretirat će se kao upućivanje na ovaj odjeljak koji je na snazi. ”

Pododjeljak (i) (7) (B). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (B), izmijenjeni pododst. (B) generalno. Prije izmjene, podstav. (B) glasi ovako: „Transakcije opisane u ovom podstavku su sve transakcije opisane u odjeljcima 332, 351, 361, 371 (a), 374 (a), 721 ili 731. Podstav (A) se neće primjenjivati ​​u slučaj prestanka partnerstva prema članu 708 (b) (1) (B). ”

Pododjeljak (i) (7) (D). Pab. L. 100–647, § 1002 (a) (7) (C), brisan pododst. (D) koji glasi kako slijedi: "Ovaj stav se ne primjenjuje na bilo koju transakciju na koju se primjenjuje pododjeljak (f) (5) (koja se odnosi na transakcije miješanja)."

Pododjeljak (j) (9) (E). Pab. L. 100–647, § 1018 (b) (2), izmijenjeni pododst. (E), kako je izmijenjeno odjeljkom 1802 (a) (2) Pub. L. 99–514 i na snazi ​​prije opće izmjene i dopune prema odjeljku 201 (a) Pub. L. 99–514, zamjenom „ovog stava i stava (8)“ za „ovaj stav“ u cls. (i) i (ii) (I) i brisanjem cl. (iii) i dodavanjem novog kl. (iii) koje glase kako slijedi: „Subjekt pod kontrolom oslobođen poreza.-

1986. — Pub. L. 99–514, § 201 (a), općenito izmijenjeni odjeljak, primjenjiv, s iznimkama navedenim u odjeljcima 203, 204 i 251 (d) Pub. L. 99–514 [navedeno u napomenama ispod i pod odjeljkom 46 ovog naslova], imovini koja je stavljena u funkciju nakon 31. decembra 1986. godine, mijenjajući postojeći ubrzani sistem povrata troškova zamjenom novih pododsjeka. (a) do (i) za prethodne pododsjeke. (a) do (k). Pogledajte sljedeće paragrafe iz 1986. Bilješka o izmjenama i dopunama ranijeg teksta po odjeljcima 1802 i 1809 Pub. L. 99–514.

Pododjeljak (b) (2) (A). Pab. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (i) (I), brisali su završne odredbe koje se odnose na utvrđivanje, u slučaju 19-godišnje nekretnine, Puba. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (i) (II), zamijenio je „Srednjomjesečna konvencija za 19-godišnju nekretninu” sa „Posebno pravilo za godinu objavljivanja. L. 99–514, § 1809 (a) (1) (A), koji je nalagao da se tabela izmijeni tako što se u posljednjoj stavci istaknu stavka „i stanovi sa niskim prihodima”, izvršena je štrajkovanjem „stambena jedinica sa niskim prihodima” nakon "19-godišnja nekretnina" u posljednjoj stavci, koja odražava vjerovatnu namjeru Kongresa, jer se ta fraza nije pojavila u posljednjoj stavci.

Pab. L.99–514, § 1809 (a) (1) (B), umetnuto na kraju stavke za stanove sa niskim primanjima sa periodima oporavka 15, 35 ili 45 godina.

Pododjeljak (b) (4) (B). Pab. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (B), zamijenio „Mjesečnu konvenciju“ sa „Posebno pravilo za godinu objavljivanja. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (A) (ii), promijenio je postojeće odredbe kao cjelinu. (B), precrtano "(i) Općenito", redefinirane podcl. (I) i (II) kao cls. (i) i (ii), te u kl. (ii) precrtano „(uzimajući u obzir pored posljednje rečenice pododjeljka (b) (2) (A))“ poslije „dodijeli postotke“ i brisani naslov, „(ii) Posebno pravilo za Pub. L. 99–514, § 1809 (b) (1), izmijenjeni pododst. (A) općenito, zamjenjujući „U slučaju oporavka imovine prenesene u transakciji opisanoj u podstavku (B), u svrhu izračunavanja odbitka dopuštenog prema pododjeljku (a) s obzirom na toliko osnove u rukama primatelja jer ne prelazi prilagođenu osnovu u rukama prenosioca -

“(I) ako je transakcija opisana u podstavku (B) (i), s primateljem će se postupati na isti način kao s prenositeljem, ili

“(Ii) ako je transakcija opisana u klauzuli (ii) ili (iii) podstavka (B), a prenosilac je izvršio izbor u pogledu te imovine prema pododjeljcima (b) (3) ili (f) (2) ( C), s primateljem će se postupati kao da je napravio isti izbor (ili ekvivalent). ”

Pododjeljak (f) (10) (B). Pab. L. 99–514, § 1809 (b) (2), umetnuto na kraju „Klauzula (i) se neće primjenjivati ​​u slučaju prestanka partnerstva prema članu 708 (b) (1) (B).”

Pododjeljak (f) (12) (B) (ii). Pab. L. 99–514, § 1809 (a) (4) (A), izmijenjeno cl. (ii) općenito, zamjenjujući „U slučaju 19-godišnje nekretnine, iznos dozvoljenog odbitka utvrdit će se primjenom linearne metode (bez obzira na vrijednost spašavanja) i period oporavka od 19 godina.“ za prethodne odredbe.

Pododjeljak (f) (12) (C). Pab. L. 99–514, § 1809 (a) (4) (B), zamijenio je „Izuzetak za stanove sa niskim i umjerenim prihodima” sa „Izuzetak za projekte za Pub. L. 99–514, § 1802 (b) (1), promijenio je par. (13) koji se odnose na upravljanje motornim vozilimaPub. L. 99–514, § 1809 (a) (2) (C) (i), u naslovu i općenito izmijenjenom tekstu zamijenio je „Unakrsna referenca“ za „19-godišnju nekretninu“, zamjenjujući „Za ostale primjenjive konvencije, vidjeti paragrafe (2) (B) i (4) (B) pododjeljka (b). ” za prethodne odredbe.

Pododjeljak (j) (3) (D). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (1), umetnuto na kraju „Za potrebe podstavka (B) (iii), bilo koji dio imovine koji se tako koristi neće se smatrati iznajmljenim aPub -u. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (A), (G), zamijenio je „bilo koju imovinu (osim imovine koju posjeduje takva organizacija)“ sa „bilo koju imovinu čiji je zakupnik ta organizacija“, „ prvi put upotrijebljeno kao "za" prvi u zakup ", i" prethodna rečenica i podstav (D) (ii) "za" prethodnu rečenicu ".

Pododjeljak (j) (4) (E) (ii). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (B), (C), brisano „čiji je zakupnik takva organizacija“ nakon „u pogledu bilo koje imovine“ u podcl. (I) i zamijenjeno „prvo koristi organizacija“ za „stavlja se u službu u okviru Pub -a. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (D), dodano kl. (iv), koja se prvi put koristila, a koja je glasila kako slijedi: „Za potrebe ovog podstavka, imovina će se tretirati kao ona koju je organizacija prvi put koristila -

“(I) kada je nekretnina prvi put stavljena u upotrebu pod Pub -om. L. 99–514, § 1802 (a) (3), precrtano kl. (iv), koji se odnosi na isključenje imovine koja ne podliježe brzoj zastarjelosti.

Pododjeljak (j) (8), (9) (A). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (4) (A), (B) (i), brisano „i paragrafe (4) i (5) odjeljka 48 (a)“ iza „Za potrebe ovog pododjeljak ”u uvodnim odredbama.

Pododjeljak (j) (9) (B) (i). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (4) (B) (ii), umetnuo zarez između „gubitka” i „odbitka”.

Pododjeljak (j) (9) (D). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), dodani podstav. (D), utvrđivanje da li se imovina koristi u nepovezanoj trgovini ili poslu, koja je glasila sljedeće: „Za potrebe ovog pododjeljka, u slučaju bilo koje imovine koja je u vlasništvu partnerstva koje ima oba aPub -a. L. 99–514, § 1802 (a) (7), preimenovani bivši pododst. (D) kao (E) i zamijenjeno sa „(C), i (D)“ sa „i (C)“. Bivši pododst. (E), promijenjen je naziv (F).

Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (2) (E) (i), dodat podstav. (E), tretman određenih oporezivih subjekata, koji se sastoji od kl. (i) općenito, koja je glasila: „Za potrebe ovog stavka, osim ako nije drugačije predviđeno u ovom podstavku, bilo koji odjeljak 318 utvrđen bez obzira na ograničenje od 50 posto sadržano u pododjeljku (a) (2) (C) istog) od 1 ili više subjekata oslobođenih poreza. ” Bivši pododst. (E) je promijenjen naziv (F).

Pododjeljak (j) (9) (F). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), preimenovani bivši pododst. (E) kao (F). Bivši pododst. (F) preimenovano (G).

Pododjeljak (j) (9) (G). Pab. L. 99–514, § 1802 (a) (7) (A), preimenovani bivši pododst. (F) kao (G).

1985 — Pododjeljak. (b) (2). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnjom nekretninom“ u naslovu i gdje god se pojavio u tekstu.

Pododjeljak (b) (2) (A) (i). Pab. L. 99–121, § 103 (a), zamijenio je „19-godišnji period oporavka“ sa „18-godišnjim periodom oporavka“.

Pododjeljak. (B) (3) (A). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnju nekretninu“ u tabeli.

Pab. L. 99–121, § 103 (b) (2), zamjenjuje „19, 35 ili 45 godina“ sa „18, 35 ili 45“ u tabeli.

Pododjeljak (b) (3) (B) (ii), (iii). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnju nekretninu“ gdje god se pojavila.

Pododjeljak (c) (2) (D). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnjom nekretninom“ u naslovu i tekstu.

Pododjeljak (d) (2) (B). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnju nekretninu“.

Pododjeljak (f) (1) (B) (ii). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (3) (B), zamijenio je „15. mart 1984., a prije 9. maja 1985.“ sa „15. mart 1984.“.

Pododjeljak (f) (1) (B) (iii), (iv). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (3) (A), (C), dodano kl. (iii), preimenovana bivša kl. (iii) kao (iv), i u cl. (iv) zamjenjuje „, (ii) ili (iii)“ sa „ili (ii)“.

Pododjeljak (f) (2), (5). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnju nekretninu“ gdje god se pojavila.

Pododjeljak (f) (12) (B) (ii). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (4), zamijenio „19-godišnju nekretninu“ sa „15-godišnjom nekretninom“ u naslovu i gdje god se pojavio u tekstu, a „19 godina“ zamijenio sa „15 godina“ .

Pododjeljak (j). Pab. L. 99–121, § 103 (b) (1) (A), zamijenio je „19-godišnju nekretninu“ sa „18-godišnju nekretninu“ gdje god se pojavio u naslovima, tabelama i tekstu.

1984 — Pododjeljak. (b) (2). Pab. L. 98–369, § 111 (a) (1), zamijenio je „18-godišnju nekretninu“ sa „15-godišnjom nekretninom“ u naslovu i gdje god se pojavio u tekstu.

Pab. L. 98–369, § 111 (d), umetnuto u odredbu koja slijedi cl. (ii) “(koristeći konvenciju sredinom mjeseca)”.

Pododjeljak (b) (2) (A). Pab. L. 98–369, § 111 (b) (3) (A), precrtano u tekstu nakon kl. (ii) odredba da u smislu ovog podstavka "stanovanje sa niskim prihodima" znači imovinu opisanu u odjeljku 1250 (a) (1) (B) (i), (ii), (iii) ili (iv).

Pododjeljak (b) (2) (A) (i). Pab. L. 98–369, § 111 (a) (2), „18-godišnji period oporavka” zamijenio je „15-godišnjim periodom oporavka”.

Pododjeljak (b) (2) (A) (ii). Pab. L. 98–369, § 111 (a) (3), precrtano „(metoda opadanja bilansa od 200 posto u slučaju stanovanja sa niskim prihodima)“ nakon „metode opadanja bilansa“.

Pododjeljak (b) (2) (B). Pab. L. 98–369, st. 111 (d), umetnuto „(koristeći konvenciju sredinom mjeseca)“.

Pododjeljak (b) (3) (A). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (9) (A), zamijenjeno „prema paragrafima (1), (2) ili (4)“ umjesto „prema stavcima (1) i (2)“.

Pab. L. 98–369, § 111 (e) (9) (B), zamijenjeno u tablici „18-godišnja nekretnina i stanovi s niskim prihodima” za „15-godišnju nekretninu” i „18” za „15” i precrtano "godinama" nakon "45".

Pododjeljak (b) (3) (B) (ii). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (2), zamijenio je „18-godišnju nekretninu ili stanove s niskim prihodima“, „15-godišnju nekretninu“.

Pododjeljak (b) (3) (B) (iii). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (1), zamijenio je „18-godišnju nekretninu ili stanove s niskim prihodima” „15-godišnjom nekretninom”.

Pododjeljak (c) (2) (D). Pab. L. 98–369, § 111 (b) (3) (B), izmijenjeni pododst. (D) općenito, zamjenjujući “18-godišnju nekretninu” sa “15-godišnjom nekretninom” u naslovu i tekstu, uključujući i unutar te definicijePub. L. 98–369, § 111 (b) (2), dodat podstav. (F) i preimenovani bivši pododst. (F) kao (G).

Pododjeljak (d) (2) (B). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (3), zamijenio je „18-godišnju nekretninu ili stanove s niskim prihodima” „15-godišnjom nekretninom”.

Pododjeljak (e). Pab. L. 98–369, § 113 (b) (2) (A), zamjenjuje „naslov” sa „odjeljak” u odredbi koja prethodi par. (1).

Pododjeljak (f) (1) (B). Pab. L. 98–369, § 111 (c), postojeću odredbu označio kao kl. (i), umetnut naslov, umetnut „, a prije 16. marta 1984.“, i brisana odredba da se u smislu prethodne rečenice, metoda izračunavanja odbitka dopuštenog u odnosu na takvu prvu komponentu utvrdi kao da je zasebna zgrada, čija je odredba obuhvaćena cl. (iii), i dodao cls. (ii) i (iii).

Pododjeljak (f) (2) (B). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (1), zamijenio je „18-godišnju nekretninu ili stanove s niskim prihodima” „15-godišnjom nekretninom” gdje god se pojavila.

Pododjeljak (f) (2) (C) (i). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (4), zamijenjeno u tablici „18-godišnja nekretnina ili stanovi s niskim primanjima” „15-godišnjom nekretninom”.

Pododjeljak (f) (2) (C) (ii) (II), (E), (5). Pab. L. 98–369, § 111 (e) (1), zamijenio je „18-godišnju nekretninu ili stanove s niskim prihodima” „15-godišnjom nekretninom”.

Pododjeljak (f) (12) (C). Pab. L. 98–369, § 628 (b) (1), određene odredbe koje prethode cl. (i) i cl. (i) kao pododst. (C), i brisali cls. (ii), (iii) i (iv) koje se bave primjenom podstavka. (A) do postrojenja za odlaganje kanalizacije ili čvrstog otpada, objekta za kontrolu zagađenja zraka ili vode ili objekta koji je dobio grant za urbanistički razvoj u skladu s člankom 119 Zakona o stanovanju i razvoju zajednice iz 1974. godine.

Pododjeljak (f) (12) (D), (E). Pab. L. 98–369, § 628 (b) (2), redizajnirani pododjeljak. (E) kao (D) i brisao bivši pododst. (D) koja glasi kako slijedi: "U smislu ovog stavka, izraz" postojeći objekt "znači postrojenje ili nekretninu koja je radila prije 1. jula 1982."

Pododjeljak (f) (13). Pab. L. 98–369, § 32 (a), dodan drugi stav. (13) koji se odnose na upravljanje motornim vozilimaPub. L. 98–369, § 113 (a) (2), dodani par. (14).

Pododjeljak (g) (2). Pab. L. 98–369, § 31 (d), umetnuto „Ako bilo koje svojstvo (osim svojstva klase 1250) nema sadašnji Pub. L. 98–369, § 474 (r) (7) (D), u pododsjeku. (i) kako je izmijenjeno članom 209 (b) Pub. L. 97–248, zamjenjuje „pododjeljke A, B i D dijela IV” sa „pododjeljak A dijela IV”.

Pab. L. 98–369, § 474 (r) (7) (A), u pododsjeku. (i) kako je dodano odjeljkom 208 (a) (1) Pub. L. 97–248, zamjenjuje „pododjeljke A, B i D dijela IV” sa „pododjeljak A dijela IV”.

Pododjeljak (i) (1) (D) (iii). Pab. L. 98–369, § 612 (e) (5), u pododsjeku. (i) kako je izmijenjeno članom 209 (b) Pub. L. 97–248, “odjeljak 26 (b) (2)” zamijenjen je sa “odjeljak 25 (b) (2)”.

Pab. L. 98–369, § 612 (e) (4), u pododsjeku. (i) kako je dodano odjeljkom 208 (a) (1) Pub. L. 97–248, “odjeljak 26 (b) (2)” zamijenjen je sa “odjeljak 25 (b) (2)”.

Pab. L. 98–369, § 474 (r) (7) (E), u pododsjeku. (i) kako je izmijenjeno članom 209 (b) Pub. L. 97–248, "odjeljak 25 (b) (2)" zamijenjen je "zadnjom rečenicom odjeljka 53 (a)".

Pab. L. 98–369, § 474 (r) (7) (B), u pododsjeku. (i) kako je dodano odjeljkom 208 (a) (1) Pub. L. 97–248, "odjeljak 25 (b) (2)" zamijenjen je "zadnjom rečenicom odjeljka 53 (a)".

Pododjeljak (i) (4) (A). Pab. L. 98–369, § 12 (a) (3) (B), u pododsjeku. (i) kako je izmijenjeno članom 209 (b) Pub. L. 97–248, zamijenjeno „1989” sa „1985” u cls. (i) i (ii).

Pab. L. 98–369, § 474 (r) (7) (C), u pododjeljku. (i) kako je dodano odjeljkom 208 (a) (1) Pub. L. 97–248, “odjeljak 38” zamjenjuje sa “pododjelom A dijela IV potpoglavlja A ovog poglavlja”.

Pododjeljci. (j), (k). Pab. L. 98–369, § 31 (a), dodan pododst. (j) i preimenovani bivši pododsjek. (j) kao (k).

1983 — Pododjeljak. (b) (2) (A). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (5), zamjenjuje „U slučaju 15-godišnje nekretnine” sa „Za potrebe ovog podstavka“ u trećoj rečenici.

Pododjeljak (d) (2) (B). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (2), zamjenjuje „stav (7) ili (10) pododjeljka (f)” sa „pododjeljak (f) (7)”.

Pododjeljak (e) (3) (C), (D). Pab. L. 97–424, § 541 (a) (1), dodat podstav. (C). Bivši pododst. (C) preimenovano (D).

Pododjeljak (e) (4) (D). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (9) (A), umetnuta je odredba koja, u slučaju stjecanja imovine bilo kojim ortačkim društvom koja proizlazi iz prestanka drugog partnerstva prema članku 708 (b) (1) (B), utvrđivanje da li je partnerstvo koje je steklo povezano s drugim ortaklukom donijet će se neposredno prije nego što dođe do događaja koji je rezultirao takvim raskidom.

Pododjeljak (f) (4) (B). Pab. L. 97–448, § 102 (f) (4), zamjenjuje „Izbor izvršen po povratku” sa „Učinjen po povratku” kao pododred. (B) naslov, označava postojeće odredbe kao kl. (i), dodani naslov za kl. (i), zamjenjuje „Osim kako je predviđeno u tački (ii), bilo koji izbori“ za „Bilo koji izbor“, u cl. (i) kako je tako naznačeno i dodano kl. (ii).

Pododjeljak (f) (5). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (1), umetnuta odredba da se, u slučaju 15-godišnje nekretnine, prva rečenica ovog stavka neće primjenjivati ​​na oporezivu godinu u kojoj je imovina stavljena u funkciju ili odložiti.

Pododjeljak (f) (8) (D). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (10) (A), izmijenjeni pododst. (D), na snazi ​​prije izmjena i dopuna Zakona o poreznoj pravičnosti i fiskalnoj odgovornosti iz 1982. [Pub. L. 97–248], dodavanjem na kraju nove rečenice: „Prema propisima koje je propisao sekretar, Pub. L. 97–448, § 102 (a) (3), dodani par. (13).

Pododjeljak (g) (8) (A). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (4) (B), zamenio je „Kvalifikovano svojstvo korišćenja uglja” sa „Općenito” u naslovu.

Pododjeljak (g) (8) (B). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (4) (C), u naslovu je zamijenjeno „Svojstvo iskorištavanja ugljena” sa „Općenito”.

Pododjeljak (h) (4). Pab. L. 97–448, § 102 (a) (4) (A), zamijenio je „svojstvo iskorištavanja ugljena koje bi inače bilo 15-godišnji Pub. L. 97–248, § 206 (a), u uvodnim odredbama „tabela” zamenjena sa „tabelama”, prečrtana oznakom „(A)” koja prethodi tabeli i brisana podstavka. (A) naslov koji je ograničio primjenu tablice na imovinu koja je stavljena u upotrebu nakon 31. decembra 1980. godine, a prije 1. januara 1985. godine, a brisao je podtačke. (B) i (C), koji su dali stolove za imovinu koja je stavljena u funkciju 1985. godine i za imovinu koja je stavljena u funkciju nakon 31. decembra 1985. godine.

Pododjeljak (e) (4). Pab. L. 97–248, st. 206 (b), 224 (c) (1), zamijenjeno „1981“ sa „1986“ u naslovu, u podstavu. (E) dodala odredbu da se slično pravilo primjenjuje u slučaju predviđene likvidacije prema odjeljku 338, i izbrisala prethodni pododst. (H) koji je predvidio posebna pravila za imovinu koja je stavljena u funkciju prije nego što su određeni postoci stupili na snagu.

Pododjeljak (f) (8). Pab. L. 97–248, § 209 (a), izmijenjen par. (8) općenito, zamjenjujući odredbe koje se odnose na posebna pravila za financePub. L. 97–248, § 208 (a) (2) (A), umetnuto „osim kako je predviđeno u pododeljku (i)”, pre „za potrebe ovog podnaslova”.

Pododjeljak (f) (8) (B) (i) (I). Pab. L. 97–354, § 5 (a) (19), zamijenio je „S korporaciju“ sa „korporaciju koja bira mala preduzeća (u smislu odjeljka 1371 (b))“ u pododsjeku. (f) (8) (B) (i) (I) na snazi ​​prije donošenja Zakona o poreznoj pravičnosti i fiskalnoj odgovornosti iz 1982. [Pub. L. 97–248].

Pab. L. 97–248, § 208 (b) (1), umetnuto „koje nije povezano lice u odnosu na zakupca”.

Pododjeljak (f) (8) (B) (iii). Pab. L. 97–248, § 208 (b) (2), u podkl. (I) zamijenio je „120 posto sadašnjeg Puba. L. 97–354, § 5 (a) (20), u par. (8) kako je izmijenjeno odjeljkom 209 (a) Pub. L. 97–248, zamijenio „korporaciju S” sa „korporaciju koja bira mala preduzeća u smislu člana 1371 (b)”.

Pododjeljak (f) (8) (D). Pab. L.97–248, § 208 (b) (3), izmijenjeni podstav. (D) generalno. Prije izmjene, podstav. (D) glasi:

“(D) Kvalificirana zakupljena nekretnina definirana. - U smislu podstavka (A), izraz 'kvalificirana zakupljena nekretnina' označava imovinu za oporavak (osim kvalificirane sanirane zgrade u smislu odjeljka 48 (g) (1)) koja je -

“(I) nova nekretnina prema članu 38 (kako je definirano u odjeljku 48 (b)) zakupodavca koja se daje u zakup u roku od 3 mjeseca nakon što je takva nekretnina stavljena u funkciju i koja bi, da ju je zakupac stekao, bila nova nekretnina iz članka 38 zakupca,

“(I) koji je bio novi odjeljak 38 u vlasništvu zakupca,

“(II) koje je dato u zakup u roku od 3 mjeseca nakon što je zakupnik stavio u funkciju tu imovinu, i

Pododjeljak (f) (8) (H) do (K). Pab. L. 97–248, § 208 (b) (4), dodani pododstavci. (H) do (J) i preimenovali bivši pododst. (H) kao (K).

Pododjeljak (f) (10) (B) (i). Pab. L. 97–248, § 224 (c) (2), brisano „(osim transakcije za koju je osnova utvrđena prema odjeljku 334 (b) (2))“ iza „odjeljka 332“.

Pododjeljak (i). Pab. L. 97–248, § 209 (b), izmijenjen pododst. (i) općenito, zamjenjujući odredbe koje se odnose na ograničenja koja se odnose na Pub. L. 97–248, § 208 (a) (1), dodan pododst. (i). Bivši pododsjek. (i) promijenjeno ime (j).

Pododjeljak (j). Pab. L. 97–248, § 208 (a) (1), preimenovani bivši pododsjek. (i) kao (j).


Ova funkcija je u izradi.

Prijavite se za najnovije vijesti, posvete i molitve iz 40 dana za život.

4112 East 29.th Street
Bryan, TX 77802
888-LIFE-316
(888-543-3316)

Prevedite web lokaciju na:

Prijavite se na svoj račun za 40 dana za život

Prijavite se za 40 Days for Life račun

PRISTUP:
Ako želite pristupiti ličnim podacima koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE.

BRISANJE/GREŠKA:
Ako želite promijeniti ili izbrisati neke ili sve lične podatke koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE.

VRIJEME ZADRŽAVANJA:
40 Days for Life čuva osobne podatke sve dok postoji aktivna kampanja koja je relevantna za vas ili dok ne zatražite brisanje ili dvije godine, osim ako ponovno pristanete - obrazac za ponovno slanje će vam biti poslan kada se približi oznaka od dvije godine .

PORTABILNOST:
Ako želite kopiju ličnih podataka koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE. U nekim slučajevima ova usluga može biti mala.

Hvala vam što ste kreirali račun. Sada ćete biti automatski prijavljeni.

Poništite lozinku za 40 dana života

Poslana je e -poruka s uputama za postavljanje nove lozinke u sljedećih 15 minuta.

Ako pristupate ovom obrascu i boravite u zemlji koja je članica Evropske unije ("EU") ili Evropskog ekonomskog prostora ("EEA"), kliknite ovdje jer možda imate određena prava na privatnost. Ako niste sigurni je li vaša lokacija dio EU -a ili EGP -a, kliknite ovdje za potpuni popis zemalja.

Ako niste u eu ili eea, kliknite ovdje za nastavak. Ili, otkažite i vratite se na početnu stranicu

Pretplatite se na 40 dana doživotno

PRISTUP:
Ako želite pristupiti ličnim podacima koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE.

BRISANJE/GREŠKA:
Ako želite promijeniti ili izbrisati neke ili sve lične podatke koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE.

VRIJEME ZADRŽAVANJA:
40 Days for Life čuva osobne podatke sve dok postoji aktivna kampanja koja je relevantna za vas ili dok ne zatražite brisanje ili dvije godine, osim ako ponovno pristanete - obrazac za ponovno slanje će vam biti poslan kada se približi oznaka od dvije godine .

PORTABILNOST:
Ako želite kopiju ličnih podataka koje 40 dana za život čuva o vama, kliknite OVDJE. U nekim slučajevima ova usluga može biti mala.

Hvala vam što ste se pretplatili.

Ako pristupate ovom obrascu i boravite u zemlji koja je članica Evropske unije ("EU") ili Evropskog ekonomskog prostora ("EEA"), kliknite ovdje jer možda imate određena prava na privatnost. Ako niste sigurni je li vaša lokacija dio EU -a ili EGP -a, kliknite ovdje za potpuni popis zemalja.

Naveli ste da ste stanovnik EU -a ili EGP -a i da koristite ovaj obrazac sa lokacije iz EU -a ili EGP -a. EU je od 25. maja 2018. godine stupila na snagu Opća uredba o zaštiti podataka ("GDPR") koja zahtijeva da budete jasno obaviješteni ko prikuplja, skladišti i pristupa vašim ličnim podacima ("Kontrolor") o kojim se ličnim podacima radi prikupio kako se koristi kako mu pristupiti ("Pravo pristupa") kako ukloniti/izbrisati/izbrisati ("Pravo na zaborav") kako dobiti kopiju ("Prenosivost") ograničiti obradu i uložiti prigovor.

Za potpune informacije o EU GDPR -u kliknite: https://www.eugdpr.org

KO ZBIRA I KORISTI VAŠE LIČNE PODATKE?

Sve lične podatke koje ste dali kontrolira, prikuplja, skladišti, pristupa im i obrađuje/koristi 40 Days for Life, dobrotvorna organizacija sa sjedištem u Teksasu, SAD.

40 dana za život dijeli vaše lične podatke samo sa našim pouzdanim partnerima u cilju dalje misije o prekidu pobačaja i to samo uz vaš pristanak.

WEB STRANICA: https://40daysforlife.com
ADRESA: 4112 East 29.th Street, Bryan, TX, 77802, U.S.A.
TELEFON: +1-888-LIFE-316

Kliknite OVDJE za IZJAVU O PRIVATNOSTI.

ŠTA SU LIČNI PODACI?

Osobni podaci su podaci koji vas identificiraju. 40 dana za život ozbiljno shvaća vašu privatnost i sigurnost te stoga smatra gotovo sve podatke o vama osobnima. Ispod se nalazi spisak ličnih podataka koje ćete morati da date za ovu aplikaciju.

GDJE IDU MOJE INFORMACIJE?

Sve informacije koje ste dali bit će prenesene, pohranjene i pristupane im u Sjedinjenim Američkim Državama isključivo u svrhu unapređenja naše Misije za prekid pobačaja.

TVOJE GODINE:

40 Days for Life ne prihvaća niti prikuplja podatke od maloljetnika/maloljetnika. Molimo kliknite donje dugme da naznačite imate li najmanje osamnaest (18) godina ili punoljetnost (ako je veća) na vašoj lokaciji:

Ako pristupate ovom obrascu i boravite u zemlji koja je članica Evropske unije ("EU") Evropskog ekonomskog prostora ("EEA"), kliknite ovdje jer možda imate određena prava na privatnost. Ako niste sigurni je li vaša lokacija dio EU -a ili EGP -a, kliknite ovdje za potpuni popis zemalja.

Naveli ste da ste stanovnik EU -a ili EGP -a i da koristite ovaj obrazac sa lokacije iz EU -a ili EGP -a. EU je od 25. maja 2018. godine stupila na snagu Opća uredba o zaštiti podataka ("GDPR") koja zahtijeva da budete jasno obaviješteni ko prikuplja, skladišti i pristupa vašim ličnim podacima ("Kontrolor") o kojim se ličnim podacima radi prikupio kako se koristi kako mu pristupiti ("Pravo pristupa") kako ukloniti/izbrisati/izbrisati ("Pravo na zaborav") kako dobiti kopiju ("Prenosivost") ograničiti obradu i uložiti prigovor.

Za potpune informacije o EU GDPR -u kliknite: https://www.eugdpr.org

KO ZBIRA I KORISTI VAŠE LIČNE PODATKE?

Sve lične podatke koje ste dali kontrolira, prikuplja, skladišti, pristupa im i obrađuje/koristi 40 Days for Life, dobrotvorna organizacija sa sjedištem u Teksasu, SAD.

40 dana za život dijeli vaše lične podatke samo sa našim pouzdanim partnerima u cilju dalje misije o prekidu pobačaja i to samo uz vaš pristanak.

WEB STRANICA: https://40daysforlife.com
ADRESA: 4112 East 29.th Street, Bryan, TX, 77802, U.S.A.
TELEFON: +1-888-LIFE-316

Kliknite OVDJE za IZJAVU O PRIVATNOSTI.

ŠTA SU LIČNI PODACI?

Osobni podaci su podaci koji vas identificiraju. 40 dana za život ozbiljno shvaća vašu privatnost i sigurnost te stoga smatra gotovo sve podatke o vama osobnima. Ispod se nalazi spisak ličnih podataka koje ćete morati da date za ovu aplikaciju.

GDJE IDU MOJE INFORMACIJE?

Sve informacije koje ste dali bit će prenesene, pohranjene i pristupane im u Sjedinjenim Američkim Državama isključivo u svrhu unapređenja naše Misije za prekid pobačaja.

TVOJE GODINE:

40 Days for Life ne prihvaća niti prikuplja podatke od maloljetnika/maloljetnika. Molimo kliknite donje dugme da naznačite imate li najmanje osamnaest (18) godina ili punoljetnost (ako je veća) na vašoj lokaciji:


Vijesti svijeta zatvaraju se jer Rupert Murdoch djeluje kako bi ograničio ispadanje

Rupert Murdoch postupio je s karakterističnom bezobzirnošću zatvarajući News of the World, najprodavanije britanske nedjeljne novine, u očajničkom pokušaju da ograniči političke i komercijalne posljedice afere hakovanja telefona koja je zahvatila njegovo medijsko carstvo.

Murdochov sin James, koji vodi titule u Velikoj Britaniji, rekao je za 200 zaposlenika lista da će nedjeljno izdanje lista, koje se prodaje 2,6 miliona primjeraka sedmično, biti njegovo posljednje, čime će okončati 168-godišnju historiju naslova koje je njegov otac kupio 1969. godine, kupovina koja ga je prvi put predstavila britanskoj javnosti. Posljednje vijesti svijeta neće imati komercijalno oglašavanje.

"Dobre stvari koje Vijesti svijeta rade ... bile su uprljane pogrešnim ponašanjem. Zaista, ako su nedavne optužbe tačne, to je bilo neljudsko i nije mu mjesto u našoj kompaniji", rekao je on.

"Vijesti svijeta se bave pozivanjem drugih na odgovornost. Ali nije uspjelo kada je došlo do njih samih."

Sinoć su se odmah spekulisale da će novine zamijeniti nedjeljno izdanje Sunca koje bi moglo proizvesti osoblje dnevnog lista. Nazivi domena TheSunOnSunday.co.uk, TheSunOnSunday.com i SunOnSunday.co.uk registrirani su prije dva dana.

Čitatelji i trgovci na malo s gnušanjem su reagirali na ovonedeljno otkriće da su novinari News of the World naredili privatnom istražitelju Glennu Mulcairu da hakira poruke glasovne pošte ostavljene na mobilnom telefonu ubijene tinejdžerke Milly Dowler 2002., jednu od najštetnijih u nizu izvještaja Guardiana o hakerskom skandalu u posljednje dvije godine.

Također se pokazalo da je Mulcaire možda ciljao rodbinu britanskih vojnika poginulih u Afganistanu i Iraku i preživjele u terorističkim napadima na London 7/7. Čini se da je bojkot čitalaca također izgledao vjerovatno, a jedan nezavisni lanac prodavača novina rekao je da neće opskrbiti naslov.

Mark Lewis, advokat za porodicu Milly Dowler, rekao je: "Ljudi gube posao kako bi se žrtvovali kako bi spasili prave počinitelje ... mnogo dobrih pojedinaca ostalo je bez posla ili će izgubiti posao i ljude na koje je trebalo pasti njihovi mačevi su još uvijek tamo. "

O Rupertu Murdochu, koji je snimljen na golf terenu tokom krize i odbio je komentirati, Lewis je dodao: "To je pomalo kao da Neron petlja dok je Rim gorio."

Izvršna direktorica News International -a, Rebekah Brooks, bivša urednica News of the World, rekla je da je u suzama kada je objavljena vijest o zatvaranju. Zaposlenica News of the World koja nije htjela biti imenovana rekla je da je Brooks rekla da je ponudila ostavku nakon što je Ed Miliband zatražio njeno otpuštanje, ali je ta ponuda odbijena. News International demantuje tu tvrdnju.

Miliband je sinoć na zatvaranju rekao: "To je veliki čin, ali mislim da ne rješava stvarne probleme. Jedan od ljudi koji ostaje na svom poslu je izvršni direktor News International -a koji je bio urednik u vrijeme hakovanje telefona Milly Dowler. "

Downing Street je sinoć rekao: "Ono što je važno je da se otkriju sve nepravilnosti i oni koji su odgovorni za ova užasna djela izvedu pred lice pravde."

Osoblje lista je bijesno reagiralo na vijesti, a jedan izvor tvrdi da je u njegovim londonskim uredima postojao "mentalitet linč mafije".

Colin Myler, urednik News of the World, rekao je: "Koju god cijenu ovo osoblje platilo za prošla djela, ništa ne bi trebalo umanjiti sve što su ove velike novine postigle."

Novine su nekad bile Murdochova vodeća titula, iako je njihov stabilan kolega, Sunce, sada profitabilniji, ali je ostao totemski naslov širom svijeta. Godine 1951. prodano je 8,4 miliona primjeraka, što je najveći tiraž u istoriji. Čak i sada samo nekoliko novina na engleskom jeziku može parirati njegovom tiražu.

Zatvaranje je uslijedilo nakon još jednog dana velike drame, tokom kojeg je više kompanija, uključujući O2, mobilnu kompaniju 3, Sainsbury's i Boots, reklo da u nedjelju neće objavljivati ​​oglase u novinama. Vijesti svijeta svakog vikenda zarade oko 660.000 funti prihoda od oglašavanja.

James Murdoch priznao je osoblju da je "stvar ozbiljnog žaljenja" što je prije nekoliko godina odobrio šestocifrenu uplatu žrtvi hakiranja telefona, ali je za svoju odluku okrivio druge u kompaniji. "Sada znam da nisam imao potpunu sliku kada sam to učinio", rekao je. "Postupio sam po savjetima rukovodilaca i advokata."

Zaposlenik News of the World rekao je da je osoblje sumnjalo da je Murdoch zatvorio naslov kako bi osigurao da njegova ponuda od 8 milijardi funti za potpunu kontrolu nad BSkyB -om prođe. Miliband je pozvao na blokiranje dogovora.

Poslanik Laburista Tom Watson, koji već dvije godine ističe skandal sa hakovanjem telefona u novinama, rekao je: "Rupert Murdoch nije zatvorio Vijesti svijeta. To je odbojnost porodica gore-dolje po zemlji o tome šta izgubio je sve čitatelje i nije imao više oglašivača. Nisu imali izbora. "

Murdoch je poznat po preuzimanju rizika i brzom donošenju hrabrih poteza. No, zatvaranje Vijesti svijeta jedna je od najšokantnijih i neočekivanih odluka koje je donio otkad je tajno preselio svoju titulu u Wapping u istočnom Londonu u uspješnom pokušaju razbijanja sindikata. To je prvo zatvaranje nacionalnih novina u Britaniji otkako je Today, takođe od strane Murdocha, 1995. godine zatvoren.

Murdoch je kupio News of the World prije 42 godine nakon dugotrajne bitke za preuzimanje s pokojnim Robertom Maxwellom i odmah je krenuo u smjeru koji su mnogi smatrali jeftinijim. To je postao gradivni element za njegovo britansko novinsko carstvo, koje će zauzvrat financirati širenje News Corp -a u globalni medijski konglomerat.


Seksualno uznemiravanje: Evo nekih od najvećih slučajeva

Kompanija je navodno znala da se Bill O 'Reilly nedavno riješio slučaja uznemiravanja kada mu je dala povišicu od 7 miliona dolara. Videozapis dao Newsy

Ani Chopourian, dodijeljeno je vjerovatno najveće pojedinačno naselje kao tužiteljica u tužbi za seksualno uznemiravanje. (Fotografija: KXTV)

Nakon izvještaja o sporazumu o seksualnom uznemiravanju od 32 miliona dolara od strane bivšeg najbolje ocijenjenog voditelja Fox News Billa O'Reillyja, evo drugih velikih isplata žrtvama koje su optužile da su seksualno uznemiravane:

Ani Chopourian vs Catholic Healthcare West (2012)

Federalni porota u Kaliforniji dodijelila je Chopourian -u 168 miliona dolara, što je potencijalno najveća presuda u istoriji SAD -a za jednu žrtvu seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Nagrada je završila suđenje u kojem je bivša pomoćnica ljekara u općoj bolnici Mercy u Sacramentu tvrdila da je podnijela više žalbi koje su bile uzaludne tokom njenog dvogodišnjeg mandata. Žalbe su uključivale navod da bi je jedan hirurg svako jutro pozdravio govoreći: "Napaljen sam", a zatim je udario po dnu, Los Angeles Times prijavljeno. Nakon što su advokati s obje strane podnijeli pravne argumente o nagradi, sudija u tom predmetu smanjio je ukupan iznos na 82.230.484 USD. No, sudac je kasnije poništio nagradu jer su advokati postigli sporazumno rješenje, pokazuju sudski spisi.

Ashley Alford vs. Aaron's Rents (2011)

Alford je bio zaposlenik u Illinoisu u Aaron's Rents-u, maloprodajnom lancu u zakupu koji nudi namještaj i drugi namještaj za dom. Dobila je presudu saveznog suda u iznosu od 95 miliona dolara u predmetu Komisije za jednake mogućnosti zapošljavanja u kojem je optužila da ju je seksualno uznemiravao i napao Richard Moore, menadžer na njenom radnom mjestu. Uprkos njenim opetovanim pritužbama, kompanija nije učinila ništa dok je Moore nije napala, istrgnula joj majicu, a zatim masturbirala, ejakulirajući na nju, tvrdio je Alford. Presuda porote kasnije je smanjena na 41,3 miliona dolara zbog ograničenja federalne štete. Aaron's Rents je odlučio preispitati presudu ili narediti novo suđenje. Sudski spisi pokazuju da su advokati u predmetu kasnije postigli vansudsko poravnanje. Ugovor je iznosio 6 miliona dolara, prema nekoliko izvještaja medija.

Gretchen Carlson vs. Roger Ailes (2016)

FOX je pristao platiti 20 miliona dolara bivšoj televiziji Gretchen Carlson za rješavanje tužbe protiv seksualnog uznemiravanja koju je podnijela protiv bivšeg izvršnog direktora FOX News -a Rogera Ailesa.

Bivši voditelj mreže Fox News Network, čija je nova knjiga "#Žestoka: Zaustavite uznemiravanje i vratite svoju snagu" izašla u utorak, šalje ličnu poruku o okončanju uznemiravanja na radnom mjestu.

Matična kompanija kanala Fox News izvinila se Gretchen Carlson, bivšoj televizijskoj kući te kompanije, jer je pristala na nagodbu u iznosu od 20 miliona dolara po tužbi za seksualno uznemiravanje koju je podnijela protiv bivšeg izvršnog direktora Fox News-a Rogera Ailesa. Ishod je potvrdila osoba upoznata sa uslovima koji traže anonimnost jer iznos nagodbe nije javno objavljen. Uz izvinjenje, Fox je pohvalila Carlsonov rad i profesionalizam jer je riješila navode da joj ugovor nije obnovljen jer je "odbila spavati" s Ailes i pretrpjela "ozbiljno i sveprisutno seksualno uznemiravanje" na poslu. Ailes je napustio kompaniju u julu 2016. godine s nagodbom od 40 miliona dolara. Umro je u maju. Carlsonova knjiga, Budite žestoki: Zaustavite uznemiravanje i vratite svoju moć, objavljeno ovog mjeseca.

Anucha Browne Sanders vs. Madison Square Garden et al (2007)

Na fotografiji snimljenoj 2007. godine vidi se kako predsjednik i trener New York Knicksa Isiah Thomas (desno) napušta federalni sud na Manhattanu druge sedmice suđenja u tužbi protiv seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg izvršnog tima Anuche Browne Sanders protiv Thomasa, Madison Square Gardena i vlasnika tima Jamesa Dolana . (Fotografija: Louis Lanzano, AP)

Browne Sanders, bivša izvršna direktorica NBA New York Knicksa, izjavila je da je otpuštena nakon što se žalila da ju je Isiah Thomas, tadašnji predsjednik košarkaških operacija i glavni trener, seksualno uznemiravao. Nazvao ju je "kurvom" i "ho" u lice, a kasnije je napravio "tanko prikriveno traženje seksa", tvrdila je Browne Sanders. Porota saveznog suda na Menhetnu presudila je u njenu korist nakon suđenja koje je emitovalo sramotna svedočenja za Thomasa, Knicksa, Madison Square Gardena i vlasnika tima Jamesa Dolana, koji je takođe bio optuženi. Porota je odlučila da Browne Sanders ima pravo na 11,6 miliona dolara kaznene odštete. Nekoliko dana prije nego što je sudac trebao razmotriti kompenzacijsku štetu, odvjetnici s obje strane dogovorili su se o nagodbi od 11,5 milijuna dolara kojom su okončane sve žalbe, The New York Times prijavljeno.

Carla Ingraham vs. UBS Financial Services (2011)

Fotografija snimljena 2009. prikazuje UBS logo na zgradi u New Yorku u kojoj švicarska banka ima urede. (Fotografija: Chris Hondros, Getty Images)

Ingraham je bila viši saradnik za pružanje usluga klijentima u UBS Financial Services u Kansas Cityju, MO. Počevši od 2003. godine, muški posrednik za kojeg je radila nazvao ju je svojom "suprugom na poslu" i rekao da bi mu "bilo bolje da se poševi" na određeni vikend , Navodio je Ingraham. Komentarisao je i veličinu njenih grudi, pitao je koje joj se seksualne položaje sviđaju i jednom joj je savjetovao da izvede oralni seks kod finansijskog klijenta, rekla je Ingraham. UBS ju je otpustio 2009. godine, sedmicu dana nakon što je podnijela izmijenjenu optužbu za seksualnu diskriminaciju, pokazuju sudski zapisi. Nakon što je Ingraham tužila, porota državnog suda joj je dosudila 10.592.000 dolara, slažući se da je bila seksualno uznemiravana i ustanovila da joj je UBS uzvratio. Sudija je smanjio nagradu na 8.439.941 USD, uključujući advokatske takse i druge troškove, pokazuju sudski spisi. Ali nagrada je povučena u januaru 2012. godine, kada su advokati postigli "povjerljivo rješenje" slučaja, pokazuju zapisi.

Linda Gilbert vs. Daimler Chrysler (1999)

Fotografija snimljena 2012. pokazuje Chryslerovu tvornicu montaže Jefferson North u Detroitu, Michigan. (Fotografija: GEOFF ROBINS, AFP/Getty Images)

Gilbert je bila prva žena majstorica u Chryslerovoj tvornici Jefferson North za montažu u Michiganu kada je zaposlena 1992. Tvrdila je da su je muški kolege odmah počeli uznemiravati, pri čemu je jedna napomenula da se "kučka" pridružila radnoj ekipi, a druga sugerirala da nosi haljinu na posao kako bi joj mogao pogledati suknju, rekao je Gilbert. Navodno seksualno uznemiravanje nastavilo se sedam godina, uz seksualne poruge i jedan incident u kojem je nepoznata saradnica ostavila "opsceni" crtani film u kutiji s alatima, kako je optužila. Nakon što je Gilbert tužio, porota državnog suda joj je dosudila 21 milion dolara zbog tužbi za uznemiravanje. Apelacioni sud potvrdio je ovu odluku, zaključivši da je nemoguće reći da je prvostepeni sud zloupotrebio svoje diskreciono pravo. Međutim, Vrhovni sud u Michiganu poništio je tu odluku 2004. godine, presudivši da je Gilbertov advokat koristio "retoriku koja gnjavi predrasude" i zavaravajuće argumente koji su porotnike nagnali na presudu "strasti" i "predrasuda". Vrhovni sud vratio je predmet na ponovni postupak.


Forbesova lista 30 najboljih društvenih preduzetnika

Darell Hammond je pročitao članak Washington Posta o djeci koja su se ugušila igrajući se u napuštenom automobilu jer se nisu imala gdje drugdje igrati. Willy Foote je upoznao farmere vanilije u Meksiku koji nisu imali pristup kreditu i nisu se mogli povezati s tržištima. Sara Horowitz je radila kod advokata, nije se kvalifikovala za zdravstveno osiguranje jer su je smatrali "slobodnjakom" i počela je razmišljati o drugim ljudima koji su se suočili sa istim problemom. Dok je radila u Argentini, Linda Rottenberg se pitala zašto više latinoameričkih poduzetnika nije osnovalo globalne kompanije.

I onda- za razliku od nas miliona koji prepoznajemo neku vrstu problema, osjećamo beznađe i idemo dalje- Hammond, Foote i drugi su promijenili karijeru i počeli rješavati probleme koje su vidjeli u svijetu.

Prvi put u 94-godišnjoj istoriji Forbesa sastavili smo Impact 30: listu vodećih svjetskih društvenih poduzetnika. Mi definiramo "socijalnog poduzetnika" kao osobu koja koristi posao za rješavanje društvenih pitanja.

Uzmimo za primjer Jordana Kassalowa. Po obrazovanju optometrist, Kassalow sada vodi organizaciju koja prodaje gotove naočare za čitanje ljudima u zemljama u razvoju. (Ovdje pogledajte duži profil.)

Sam Goldman i Ned Tozun, iz D.Light Designa, proizvode jeftine lampe i prodaju ih u zajednicama koje nemaju pouzdanu električnu energiju.

Tom Skazy odustao je od Princetona kako bi stvorio Terracycle, koji prodaje gnojivo i preko 250 proizvoda napravljenih od 60 tokova otpada.

Kompanija Jane Chen proizvodi uređaj nalik vreći za spavanje pod nazivom "Thermpod", koji zagrijava bebe male poroda u bolnicama i klinikama koje imaju nepouzdane lampe za struju i grijanje koje ne rade uvijek.

Neki od ljudi na našoj listi vode neprofitne organizacije, pa se tržišni pristup ne primjenjuje. Ali mi smo ih ipak uključili jer stvaraju inovativna, nova rješenja za niz starih problema.

Za odabir naše liste angažirali smo panel stručnjaka plave vrpce, uključujući:

Osnivač i izvršni direktor Ashoke Bill Drayton

Profesor ekonomije na Yaleu i istraživač sa MIT -ove laboratorije za istraživanje siromaštva Dean Karlan

Deb Nelson, izvršna direktorica mreže Social Venture Network

Antony Bugg-Levine, izvršni direktor Fonda za neprofitne finansije i

Jed Emerson, izvršni potpredsjednik ImpactAssets.

Naši panelisti su nam pomogli da identifikujemo vodeće inovatore u zdravstvu, obrazovanju, finansijama i drugim sektorima. Oni su takođe dali dobar uvid u moju naslovnu priču o osnivačici Fonda Acumen Jacqueline Novogratz.

Nadam se da će za nekoliko godina članovi naše liste ostati bez posla, a njihove organizacije toliko uspješne da problem koji su odlučili riješiti više ne postoji. Do tada pokazujemo njihove napore.


Dokumenti koji su procurili potvrđuju najgore čuvanu tajnu Trumpovog predsjedništva

Da biste ponovo vidjeli ovaj članak, posjetite Moj profil, a zatim Pogledajte spremljene priče.

Trump napušta Ovalni ured, 25. januara 2019. Autor Alex Edelman/AFP/Getty Images.

Da biste ponovo vidjeli ovaj članak, posjetite Moj profil, a zatim Pogledajte spremljene priče.

Jedna od najstrože čuvanih i najgore čuvanih tajni Donalda Trumpa Predsjedništvo je njegova izuzetna lijenost. Uprkos naporima da se projektuje muški žar, sadašnji vođa slobodnog svijeta većinu svog slobodnog vremena provodi trošeći poruke na Twitteru, zovući prijatelje i gledajući Fox News. Od svojih 745 dana na vlasti, Trump je proveo 222 dana odmarajući se na imanjima marke Trump i 168 dana igrajući golf. Prema svjedočenju brojnih uposlenika Zapadnog krila, on se bori da se usredsredi na sastanke, uglavnom ignorira obavještajne izvještaje i prilagođava sitnice politike. Jednom je, prema riječima bivšeg pomoćnika Bijele kuće Cliff Sims, Trump je doslovno ustao i zalutao Paul Ryan bio u Ovalnom uredu pokušavajući objasniti republički zakon o zdravstvenoj zaštiti. Dok je Ryan još razgovarao, Trump je prošao hodnikom do svoje privatne blagovaonice i uključio televizor.

Znamo od januara 2018. da zaposlenici Bijele kuće imaju službeno ime za ova nestrukturirana razdoblja u Trumpovom privatnom rasporedu: „Izvršno vrijeme“. Ono što nismo znali je tačno koliko predsjednikovog prosječnog dana provede bez predsjednika.

Zapravo, „izvršno vrijeme“ je mnogo više od pukog predaha od dužnosti ureda. U možda najznačajnijem curenju informacija iz Bijele kuće ove godine, Axios je u nedjelju objavio Trumpove privatne dnevne rasporede vrijedne oko tri mjeseca, koji datiraju od dana nakon prijevremenih izbora. Otkrivaju da je Trump proveo oko 297 sati - ili otprilike 60 posto svojih sati budnosti od polovičnih ispita - u "izvršnom vremenu". Poređenja radi, na sastancima je proveo samo oko 77 sati - manje vremena nego putovanje (51 sat) i ručak (39 sati) zajedno.

Procurivanje je endemsko za Trumpovu administraciju, ali ovo je posebno uzdrmalo već paranoičnu Bijelu kuću. "Ako je većina [curenja] nenamjerno ubistvo", rekao je Sims za Axios, "ovo je ubistvo s predumišljajem." Moral unutar Zapadnog krila navodno je pretrpio značajan udarac. "Kakvo sramotno kršenje povjerenja u curenje rasporeda", napisao je na Twitteru Madeleine Westerhout, direktor Bijele kuće za operacije Ovalnog ureda. "Ono što ne pokazuju su stotine poziva i sastanaka koje @realDonaldTrump održava svaki dan."

Ako Trump zaista svakodnevno prima "stotine" poziva i sastanaka bez dokumenata, to je sasvim drugi problem, barem za one kojima je stalo do transparentnosti. No, teško je povjerovati u Westerhoutovo poricanje, pogotovo kad su dokazi o tome kako Trump provodi vrijeme tako očigledni na internetu. Od ubrzo nakon što se probudio do sredine jutra, predsjednikov Twitter feed često je samo odgovor na ono što gleda na Fox Newsu. Često postoji dosljedno kašnjenje između onoga što je upravo emitirano Fox & amp Friends i Trumpov tweet koji sugerira da predsjednik gleda svoje programe na DVR -u. U večernjim satima vraća se tweetovanju svojih omiljenih voditelja Foxa ili bjesni protiv neukusne priče na CNN-u.

Za razliku od toga, raspored Trumpovih prethodnika bio je potpuno popunjen. Bill Clinton bilo je poznato da radi stalno i u svako doba, ponekad je zvao pomoćnike usred noći. George W. Bush započeo je svoj dan u 5:15, i Barack Obama ostao bi budan do 2 ujutro čitanje. Čini se da Trump vjeruje da nitko nikad nije radio napornije - "[Obama] je samo sjedio ovdje i cijeli dan gledao košarku", sjeća se Sims rekao je Trump u Ovalnom uredu - ali čini se da su njegove proteste tek nešto više od projekcije.

Nejasno je da li Trumpovi objavljeni rasporedi nakon polugodišta odražavaju povećanje ili smanjenje "izvršnog vremena" u posljednjih godinu dana, ali to je očito informacija koju Bijela kuća nije htjela objaviti. Imidž 72-godišnjeg predsjednika koji izbjegava oko Bijele kuće bez ikakvih radnji 60 posto vremena teško da je slika koju njegova kampanja želi vidjeti u javnosti prije sljedećih izbora. Ali ovo curenje je uznemirujuće i iz drugih razloga. Još jednom sugerira da mu Trumpov unutrašnji krug nije odan. Čini se da bi potvrdilo i mnoge druge predsjedničke portrete koji su laskavi, neorganizirani i odvlače pažnju. "Trump zaista pregledava materijale za informiranje, barem ako to učinite tačkom da to učinite", rekao je jedan bivši visoki dužnosnik Bijele kuće za Axios. "Ali samo ako razgovarate i vodite ga kroz to dok čita."


Juli 2021 - Pregled za mjesec

Blažena Djevica ukazala se svetom Simonu Stoku, držeći u ruci škapular i uputila ga da osnuje bratovštinu čiji bi članovi trebali nositi ovaj škapular i posvetiti joj se u službu. Šabatna privilegija tada će osigurati njihovo prijevremeno puštanje iz Čistilišta u subotu nakon njihove smrti.

Mesec jul je posvećen Predragocjena Krv Isusova. Cijeli mjesec spada u liturgijsko doba godine Ordinary Time, koji je predstavljen liturgijskom zelenom bojom. Ovaj simbol nade je boja klijavog sjemena i budi u vjernicima nadu u žetvu vječne nebeske žetve, posebno nadu u slavno vaskrsenje. Koristi se u uredima i misama običnog vremena.

Društveno prijateljstvo: Molimo se da u društvenim, ekonomskim i političkim konfliktnim situacijama budemo hrabri i strastveni arhitekti dijaloga i prijateljstva. (Pogledajte i Papinu svjetsku molitvenu mrežu)

Praznici po opštem rimskom kalendaru koji se slave tokom jula meseca su:

Čitanja Evanđelja za nedjelju u julu 2021. preuzeti su iz Sv. Marka i Sv. Ivana —, svi su iz B godine, 1. ciklus.

Jul je obično vruć i vrijeme je za opuštanje. To je ujedno i vrijeme kada usjevi sazrijevaju i rastu. Baš kao što usjevi ovise o ljetnim kišama ne samo za rast nego i za opstanak, tako i naš duhovni razvoj ovisi o našem češćenju sakramenata i primanju Krvi Kristove.

Glavni praznici ovog mjeseca su Junipero Serra (1. jula), Sveti apostol apostol (3. jula), Sv. Antun Marija i Sveta Elizabeta Portugalska (5. jula), Sveta Marija Goreti, (6. jula), St. Augustine Zhao Rong (9. jula), St. Henry (13. jula), Bl. Kateri Tekakwitha (SAD - 14. jul), Bonaventura (15. jula), Gospa s planine Karmel (16. jula),St. Apollinaris (20. juna), Lovre Brindiskog (21. jula), Sveta Marija Magdalena (22. jula), St. Bridget (23. jula), St. Sharbel (24. jula), Sv. Joachim i Anne (26. jula), Sv. Petar Zlatousti (30. jula), Sveti Ignacije Lojolski (31. jula).

Praznici Benedikt (11. jula), St. Camillus (18. jula), i James (25. jula) zamijenjeni su nedjeljnom liturgijom.

Krv koja je tekla kroz vene Hristove bila je dio tog svetog čovječanstva koje je omogućilo Marijino materinstvo, čiji su roditelji, sveti Joakim i sveta Ana ovog mjeseca odani počast. (26. jula). Krv našeg Gospodina izlivena na Krstu kupila je naše spasenje, oprala haljine mučenika i rodila Crkvu dok je tekla s njegove ranjene strane. Predragocjena Krv Kristova#151 koja sada pulsira kroz njegovo mistično tijelo — nastavlja svoj spasonosni rad, čuvajući i pročišćavajući, popravljajući i dajući hranu za regeneraciju i obnovu svojih članova.

Julski#8217 duži i topliji dani pružaju nam i mogućnost obnove, kako unutrašnjosti tako i eksterijera. Rasporedi se opuštaju i pritisci popuštaju, pozivajući na putovanje. No, bez obzira putujemo li ili ne, poput misionara, St. Junipero Serra (1. srpnja), propovijedamo drugima svojim ponašanjem, govorom, čak i odjećom koju nosimo. Neka budemo skromni u svemu što radimo, oponašajući svetu Mariju Goretti, mladu mučenicu za čistoću (6. jula) i “propovijedanje ” Krista svima koje sretnemo.

Ljetna čitanja običnog vremena podsjećaju nas da je naše zemaljsko hodočašće također putovanje, velika avantura prema sjedinjenju s Kristom, početku i kraju našeg putovanja. Svaka nedjelja, s uskršnjom obnovom, postaje usput označena kilometar i pol, povezujući gdje smo bili s onim gdje idemo. Neka nas Predragocjena Krv Isusova održi dok putujemo do našeg pravog doma, s Marijom i anđelima kao našim suputnicima na putu.


Misija & Vision

CARE radi širom svijeta kako bi spasio živote, pobijedio siromaštvo i postigao socijalnu pravdu. Tražimo svijet nade, inkluzije i socijalne pravde u kojem je siromaštvo prevladano i svi ljudi žive dostojanstveno i sigurno.

CARE -ova istorija: vremenska linija

1945., kada je svijet počeo ozdraviti od razaranja Drugog svjetskog rata, nadahnuta grupa Amerikanaca nastojala je ublažiti patnju. Sedam decenija kasnije, njihova jednostavna ideja evoluirala je od viška paketa obroka američke vojske do globalne misije da podigne žene i djevojke i na kraju iskorijeni siromaštvo u svakom kutku svijeta.

CARE radi širom svijeta kako bi spasio živote, pobijedio siromaštvo i postigao socijalnu pravdu. Tražimo svijet nade, tolerancije i socijalne pravde u kojem je siromaštvo prevladano i svi ljudi žive dostojanstveno i sigurno.

90% svih naših troškova ide na programske usluge.

90% svih naših troškova ide na programske usluge.

CARE je 501 (c) (3) neprofitna organizacija. Naš EIN broj je 13-1685039. © 2020 CARE. Sva prava zadržana.


Deepwater Horizon - Izlijevanje nafte u Meksičkom zaljevu

Dana 20. aprila 2010. godine postrojenje za bušenje nafte Deepwater Horizon, koji je djelovao na prospektu Macondo u Meksičkom zaljevu, eksplodirao je i potonuo, što je rezultiralo smrću 11 radnika na Deepwater Horizonu i najvećim izlijevanjem nafte u povijesti pomorskih operacija bušenja nafte. 4 miliona barela nafte istjecalo je iz oštećenog Makonda u razdoblju od 87 dana, prije nego što je konačno ograničeno 15. jula 2010. Dana 15. decembra 2010. godine, Sjedinjene Države podnijele su tužbu Okružnom sudu protiv BP Exploration & amp Production i nekoliko drugih optuženika koji su navodno odgovorni za izlijevanje.

Ova web stranica pruža informacije i materijale o odgovoru EPA-e na provođenje mjera u slučaju izlijevanja nafte Deepwater Horizon, poravnanja s nekoliko optuženih, uključujući rekordno poravnanje s BP Exploration & amp Production za neviđenu kaznu od 5,5 milijardi USD prema čistoj vodi i do 8,8 milijardi USD oštećenja prirodnih resursa.

Ova web stranica je ograničena samo na aktivnosti vezane za provođenje zakona EPA-e i ne pokriva sve pravne ili druge radnje protiv BP Exploration & amp Production i drugih strana za izlijevanje, kao što su privatne stranke/poravnanja za medicinske zahtjeve i ekonomsku štetu, ili druge radnje protiv odgovornih za izlijevanje. Okružni sud SAD -a za istočni okrug Louisiana osnovao je u tu svrhu web stranicu izlijevanja nafte Deepwater Horizon. Osim toga, dolje su navedene veze za dodatne informacije o izlijevanju, aktivnostima čišćenja i drugim odgovorima.

Za pregled nekih datoteka na ovoj stranici možda će vam trebati čitač PDF -ova. Za više informacija pogledajte EPA stranicu O PDF -u.


Pogledajte video: ЮРТВ 2016: Беларусь #7. Гродно. 168