Autorska prava Moć - Istorija

Autorska prava Moć - Istorija


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bijela kuća

"Kongres će imati ovlast ... promovirati napredak znanosti i korisne umjetnosti, osiguravajući autorima i pronalazačima ograničeno vrijeme na ograničeno vrijeme na svoje spise i otkrića." Ovaj dio Ustava nalaže Kongresu da uspostavi autorska prava i patentnim zakonima. Zakoni o autorskim pravima štite umjetnička djela poput knjiga, slika i filmova od neovlaštenog kopiranja. Patentni zakoni štite izume od kopiranja bez dozvole izumitelja.

.


U posljednjih nekoliko desetljeća Kongres je više puta produžavao dužinu autorskih prava, prvenstveno radi zaštite autorskih prava kompanija poput Disneya koje nisu željele produžiti autorska prava Mickeyja Mousea. Proširenje je osporeno tvrdeći da duga i djelotvorna autorska prava koja traju zauvijek krše izmišljanje autora u pisanom obliku "ograničeno vrijeme". Sudovi su odlučili da je na Kongresu da odluči o značenju "ograničenog vremena".


Odaberite Rješenja na lijevom navigacijskom oknu odaberite željeno rješenje, a zatim na komandnoj traci odaberite Pogledajte istoriju.

Odaberite operaciju rješenja za prikaz Stranica sa informacijama. Svaki red povijesti rješenja je samo za čitanje i uključuje sljedeće u Detalji područje:

 • Ime. Jedinstveno ime rješenja.
 • Vrijeme početka. Vrijeme u kojem je operacija započela.
 • Vrijeme završetka: Vrijeme u kojem je operacija završena.
 • Verzija. Verzija rješenja.
 • Izdavač. Naziv izdavača koji je povezan s operacijom.
 • Operacija. Operacije, poput uvoza, izvoza ili brisanja.
 • Suboperacija: Označava vrstu operacije, kao što je uvoz novog rješenja ili ažuriranje postojećeg rješenja.
 • Rezultat. Rezultat operacije, poput uspjeha ili neuspjeha.

Pogledajte detalje o grešci u radu rješenja

Ispod Detalji područje je Više detalja područje koje ima dodatne informacije o rješenju, a kada operacija rješenja dođe do greške, informacije uključuju:


Sadržaj

Kolonijalni zakon o autorskim pravima Uredi

Nejasno je u kojoj se mjeri britanski zakon o autorskim pravima ili imperijalni zakon, počevši od statuta Anne iz 1709., primjenjivao na njegove kolonije (uključujući Kanadu) [1], ali je Dom lordova presudio 1774. godine Donaldson protiv Becketta, da je autorsko pravo stvaranje statuta i da može biti ograničeno u njegovom trajanju. Prvi kanadski kolonijalni zakon o autorskim pravima bio je Zakon o autorskim pravima, 1832, koji je usvojio Parlament pokrajine Donja Kanada, [2] dajući autorska prava stanovnicima provincije. Zakon iz 1832. bio je kratak i izlagao je ambicije da potakne nastanak književne i umjetničke nacije te da potakne književnost, knjižare i lokalnu štampu. Nakon što su pokrajine Gornja i Donja Kanada (Ontario i Quebec) ponovno ujedinjene u provinciju Kanadu, Zakon iz 1832. je ukinut i s manjim izmjenama donesen kao Zakon o autorskim pravima, 1841. [3] [4]

Zakon iz 1841. godine dodjeljuje autorska prava samo na knjige, karte, grafikone, muzičke kompozicije, grafike, rezove i gravure. Autorsko pravo dodijeljeno je samo ako je registrirano i kopija djela deponirana u uredu matičara pokrajine prije objavljivanja. Autor ili stvaralac morao je boraviti u pokrajini kako bi stekao autorska prava prema Zakonu, iako u Zakonu nije bilo jasno treba li djelo prvo biti objavljeno u Pokrajini. Cilj kolonijalnih statuta o autorskim pravima bio je potaknuti štampanje knjiga u Kanadi, iako to nije bilo eksplicitno kako bi se izbjegao sukob s carskim zakonom o autorskim pravima, koji je prvenstveno bio osmišljen da zaštiti engleske izdavače. Britanija je nasilno zahtijevala garancije da su britanski i irski subjekti podobni za zaštitu prema kanadskom kolonijalnom zakonu o autorskim pravima, na isti način na koji su to činili stanovnici kanadske kolonije. [5]

Godinu dana nakon što je Kanada donijela akt iz 1841. godine, britanski parlament usvojio je Zakon o autorskim pravima 1842. Statut se izričito primjenjivao na „sve dijelove Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske, otoke Jersey i Guernsey, sve dijelove Istoka i Zapada. Indija i sve kolonije, naselja i posjedi Krune koje sada jesu ili nakon toga mogu se steći. " Stoga bi svaka knjiga objavljena u Londonu bila zaštićena zakonom o autorskim pravima u cijelom Britanskom carstvu, uključujući Kanadu. [4] Zakon iz 1842. imao je trenutni utjecaj na Kanadu i postao je zloglasan jer je efektivno zabranio uvoz i prodaju pretiska bilo koje knjige pod britanskim autorskim pravima štampane u drugim zemljama. Ranije je Kanada uglavnom uvozila knjige iz Sjedinjenih Država, ali sada je bilo zabranjeno da se kanadski trgovci bave ovom trgovinom. Umjesto toga, od trgovaca se tražilo da uvezu knjige pod britanskim autorskim pravima sa štampača u Velikoj Britaniji, iako su britanske tržišne cijene bile nedostupne za većinu stanovnika Kanade. Budući da su britanski izdavači sistematski odbijali izdavanje dozvola za štampanje kanadskim štamparijama, kanadska vlada dovela je u pitanje aranžman odgovorne samouprave. [6] Kanada je provokativnim potezom donijela Zakon o proširenju Pokrajinskog zakona o autorskim pravima na lica koja borave u Ujedinjenom Kraljevstvu 1847. godine, dajući britanskim autorima zaštitu samo ako su njihova djela štampana i objavljena u provinciji Kanada. [7] Statuti iz 1841. i 1847. podvrgnuti su manjoj reviziji 1859. godine, a zahtjev da se djela štampaju u Kanadi, zakopan u tekstu, kasnije je primijetila i demantirala carska britanska vlada. [5]

Uređivanje Konfederacije

Nakon Konfederacije, britanski Zakon o Sjevernoj Americi 1867. dao je saveznoj vladi ovlaštenje da donosi zakone o pitanjima poput autorskih prava i patenata. Kanadski parlament je 1868. godine donio Zakon o autorskim pravima iz 1868. godine [8], koji je dodijelio zaštitu "bilo kojoj osobi koja ima prebivalište u Kanadi, ili bilo kojoj osobi koja je britanski podanik, a boravi u Velikoj Britaniji ili Irskoj". [9] Ponovno su uspostavljeni zahtjevi za objavljivanje statuta iz 1847. godine, što je potaknulo zahtjev britanske vlade da Kanada revidira svoje zakone kako bi se poštivalo carsko pravo o autorskim pravima. [10] Pod carskim autorskim pravima, londonski su štampači imali monopol i privlačili su većinu autora iz kolonija da prvo objavljuju s njima jer je carski zakon o autorskim pravima odobrio zaštitu u svim kolonijama. Londonski štampači odbili su kanadskim štampačima dozvolu za štampanje knjiga koje su prvi put objavljene u Londonu, a autori nisu imali podsticaja za prvo objavljivanje u Kanadi, jer je kolonijalni zakon o autorskim pravima garantovao zaštitu samo u Kanadi. Kanadska vlada nastojala je dodatno ojačati kanadsku štamparsku industriju prijedlogom zakona iz 1872. koji bi uveo predviđenu shemu licenciranja koja je dozvoljavala ponovno štampanje knjiga pod stranim autorskim pravima u zamjenu za fiksnu autorsku naknadu. Britanska vlada usprotivila se zakonu i nikada nije dobila kraljevski pristanak. [11]

Kako bi potaknula lokalnu tiskarsku i izdavačku industriju, Kanada je poduzela niz diplomatskih i zakonodavnih napora kako bi ograničila učinke Carskog zakona iz 1842. godine. U kompromisnom aranžmanu Kanada je donijela Zakon o autorskim pravima, 1875, [12] koji je predviđao mandat od dvadeset osam godina, s mogućnošću produženja za još četrnaest godina, za sva "književna, naučna i umjetnička djela ili kompozicije" objavljene u početku ili istovremeno u Kanadi, a takva zaštita bila je dostupna svakome sa prebivalištem u Kanadi ili bilo kojem drugom britanskom posjedu, ili građaninu bilo koje strane zemlje koja ima međunarodni ugovor o autorskim pravima s Ujedinjenim Kraljevstvom, ali je ovisila o tome da se djelo štampa i objavljuje (ili preštampano i ponovo objavljeno) u Kanadi. [13] Registracijom prema Kanadskom zakonu, britanski i strani izdavači stekli su ekskluzivan pristup kanadskom tržištu isključujući američka ponovljena izdanja. [9]

Apelacioni sud u Ontariju je 1877. godine presudio da je Imperijalni zakon iz 1842. nastavio da djeluje u Kanadi, uprkos usvajanju Kanadskog zakona iz 1875. [14] To je efektivno značilo da su kanadska autorska prava lokalna šema, dok je carska autorska prava dodijeljena opće zaštite u cijelom Britanskom carstvu. [15] Primjena carskih autorskih prava ojačana je ranijom odlukom Doma lordova u Routledge v Low, [16] koji je proglasio da je prebivalište autora, bez obzira koliko privremeno bilo gdje u britanskim vladavinama, dok je njegova knjiga objavljivana u Ujedinjenom Kraljevstvu, bilo dovoljno da se osigura. Budući da Sjedinjene Države tada nisu bile potpisnice međunarodnog ugovora o autorskim pravima (čime su njeni građani postali nepodobni za kanadska autorska prava), mnogi su Amerikanci iskoristili ovu presudu posjetivši Kanadu dok su njihove knjige objavljivane u Londonu (i na taj način stekle carska autorska prava) . [17]

Bilo je i drugih značajnih razlika između kanadskog i carskog režima: [9]

Provision Zakon o autorskim pravima, 1875 (Kanada) Zakon o autorskim pravima 1842 (carski)
Termin Početni rok od 28 godina, sa mogućnošću produženja za još 14 godina Život stvaraoca plus 7 godina, ili 42 godine od objavljivanja (šta god bilo veće)
Registracija autorskih prava Potrebno za priznavanje autorskih prava Potrebno za podnošenje tužbe ili tužbe za povredu autorskih prava
Obaveštenje o autorskim pravima je potrebno Da Ne

Prema Zakonu o autorskim pravima 1911, Kanadski parlament dobio je ovlaštenje da proširi svoju primjenu na Kanadu ili da ukine (pod uslovom očuvanja svih zakonskih prava koja su postojala u vrijeme takvog ukidanja) bilo koji ili sve akte koje je donio Carski parlament ( uključujući Zakon iz 1911.) do sada kao operativan u okviru Dominiona. Kanada se odlučila za posljednji izbor, a donošenjem Zakona o autorskim pravima 1921. preuzela je potpunu nadležnost nad autorskim pravima, a carsko zakonodavstvo u tom predmetu prestalo je djelovati. [18]

Kanada se nije pridružila Buenos Aires konvenciji 1910. godine koje se pridržavala većina panameričkih zemalja

Zakon o autorskim pravima, 1921. Izmijeniti

Zakon o autorskim pravima, 1921., stupio je na snagu 1924. Iako Kanada više nije bila podložna carskom zakonu o autorskim pravima, bila je po uzoru na Zakon o autorskim pravima Velike Britanije iz 1911 .:

 • rok autorskih prava produžen je na 50 godina nakon stvaraočeve smrti [19] (ali, tamo gdje djelo još nije objavljeno u vrijeme smrti, njegov je rok produžen na 50 godina nakon objavljivanja) [20]
 • zvučni zapisi bili su zaštićeni "kao da su takve namjere muzička, književna ili dramska djela" [21]
 • u slučaju graviranja, fotografije ili portreta, prvi vlasnik autorskih prava bila je osoba koja je naručila ploču ili drugi original [22]
 • sva preostala prava (ako ih ima) prema običajnom pravu su ukinuta [23]

Nakon Velike Britanije Carwardine slučaju, [24] prava u nastupima izvođača takođe su držana da postoje prema Kanadskom zakonu (iako nikada nisu izvršena). Ovo je ukinuto 1971. [25]

Novi tehnološki razvoj i pojava računara, fotokopirnih uređaja i uređaja za snimanje doveli su do spoznaje da je potrebno ažurirati zakon o autorskim pravima. Između 1954. i 1960. Kraljevska komisija za patente, autorska prava i industrijski dizajn, poznata pod imenom Ilsley Commission, objavila je niz izvještaja. [26] Njegov kratki tekst bio je "da se ispita da li federalno zakonodavstvo koje se na bilo koji način odnosi na patente izuma, industrijski dizajn, autorska prava i žigove daje razumne poticaje izumima i istraživanju, razvoju književnih i umjetničkih talenata, kreativnosti i stavljanje na raspolaganje kanadskoj javnosti naučnih, tehničkih, književnih i umjetničkih stvaralaštva i drugih adaptacija, aplikacija i upotreba, na način i pod uvjetima koji na odgovarajući način štite najvažniji javni interes. " [27] [28]

Reforma (1988–2012) Uredi

Između 1977. i 1985. godine objavljen je niz izvještaja i prijedloga za reformu kanadskog zakona o autorskim pravima. [27] [29] [30]

Na kraju je proces reforme autorskih prava pokrenut u dvije faze: Prva faza je započela 1988. godine i doživjela je nekoliko izmjena i dopuna Zakona o autorskim pravima. Računarski programi su uključeni kao djela zaštićena autorskim pravima, pojašnjen je opseg moralnih prava, uklonjena je odredba o obaveznoj licenci za reprodukciju muzičkih djela, uspostavljeni su novi licencni aranžmani za siročad u slučajevima kada vlasnik autorskih prava nije mogao biti pronađena, a donesena su pravila o formiranju udruženja za prikupljanje autorskih prava i njihovom nadzoru od strane reformisanog Odbora za autorska prava Kanade. [27]

Druga faza reforme dogodila se 1997. godine i Zakon o autorskim pravima je izmijenjen i dopunjen novim pravom na naknadu za proizvođače i izvođače zvučnih zapisa kada su njihov rad emitirali ili javno izvodili radio stanice i javna mjesta, poput barova. Uveden je porez na prazne audio trake koje se koriste za privatno kopiranje, a ekskluzivnim distributerima knjiga odobrena je zaštita u Kanadi. Uvedeni su novi izuzeci od autorskih prava za neprofitne obrazovne institucije, biblioteke, muzeje, emitere i osobe s invaliditetom, omogućavajući im da kopiraju djela zaštićena autorskim pravima u posebnim okolnostima bez dozvole vlasnika autorskih prava ili potrebe za plaćanjem autorskih prava. Odštete koje se mogu platiti za kršenje autorskih prava i ovlašćenja za izdavanje sudskih zabrana povećane su, a reforme iz 1997. uvele su obaveznu reviziju Zakona o autorskim pravima. [27] Autorsko pravo na neobjavljena djela bilo je ograničeno na 50 godina nakon stvaraočeve smrti, ali neobjavljena djela stvaralaca koji su umrli nakon 1948., ali prije 1999. zadržavaju svoja autorska prava do 2049. [31]

Nakon što je 1996. postala država potpisnica Internet ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Kanada je 2012. godine usvojila svoje uslove usvajanjem Zakona o modernizaciji autorskih prava. [32] Akt iz 2012. fokusira se na odredbe o zaobilaženju za mjere tehničke zaštite, zaštitu autorskih prava i prava javnosti u pogledu kopiranja legalno pribavljenih materijala. [33] Tokom razmatranja prijedloga zakona, mnoge grupe javno su se izjasnile da se protive njegovim specifikacijama za digitalno zaključavanje, [34] tvrdeći da takve mjere krše zakonito korištenje autorskih prava. [35]

Pregled i postupak konsultacija o autorskim pravima (2017–2019) Uredi

Izmjene i dopune Zakona o autorskim pravima iz 2012. uključivale su ažuriranu odredbu o ponavljajućoj petogodišnjoj parlamentarnoj reviziji Zakona. Član 92 Zakona propisuje osnivanje odbora Senata ili Donjeg doma u svrhu provođenja ovog pregleda. [36] Dana 14. decembra 2017. godine, ministar inovacija, nauke i ekonomskog razvoja Kanade i ministar kanadske baštine najavili su planove za početak parlamentarne revizije Zakona o autorskim pravima. [37] Stalni odbor Kanadskog doma za industriju, nauku i tehnologiju zadužen je za parlamentarni pregled. Odbor je prikupio 192 podneska (pisane podneske) i saslušao iskaze 209 svjedoka, čime je proces konsultacija završio u decembru 2018. [38] Podnesci su zaprimljeni od velikog broja zainteresovanih strana, uključujući udruženja koja predstavljaju studente, univerzitete, biblioteke i sindikate istraživača, udruženja i organizacije za kolektivno upravljanje koje predstavljaju pisce, umjetnike i izvođače, korporacije iz sektora komunikacija, udruženja koja predstavljaju predstavnike filmskih, kazališnih i muzičkih industrija, vladine službe i predstavnici Odbora za autorska prava Kanade. [38] Konačni izvještaj Komiteta još nije objavljen.

U okviru pregleda, Odbor je također zatražio da paralelne konsultacije sprovede Stalni komitet Kanadskog doma za kanadsko naslijeđe, koji je najavio pokretanje Studije o modelima nagrađivanja umjetnika i kreativnih industrija u kontekstu autorskih prava u aprilu 10., 2018. [39] Svjedočenje kanadskog muzičara Bryana Adamsa, dato 18. septembra 2018. u sklopu ove konsultacije, izazvalo je značajnu medijsku pažnju. [40] Adams je predložio izmjenu s. 14 (1) Zakona o autorskim pravima da se promijeni period nakon kojeg bi se prijenos autorskih prava vratio autoru 25 godina nakon dodjele, umjesto 25 godina nakon smrti autora. [41] Adams je pozvao profesora prava Daniela Gervaisa da iznese argumente u prilog svom prijedlogu. Jedno od obrazloženja koje je iznio profesor Gervais bilo je dopuštanje razumnog roka za one kojima je dodijeljeno autorsko pravo da iskoriste komercijalni interes u djelu i nadoknade svoja ulaganja, dok u isto vrijeme potiču i podržavaju kreativnost umjetnika dopuštajući im da povrate kontrolu tokom svog života. [41]

Osim zakonodavnog parlamentarnog pregleda Zakona o autorskim pravima, održane su zasebne konsultacije u vezi sa Kanadskim odborom za autorska prava. U kolovozu 2017. godine, Innovation Science and Economic Development Canada, Odsjek za kanadsko naslijeđe i Odbor za autorska prava Kanade izdali su „Savjet o mogućnostima reforme Kanadskom odboru za autorska prava“, dokument u kojem se ocrtavaju potencijalni opseg i priroda reformi zakonodavni i regulatorni okvir koji uređuje Odbor za autorska prava Kanade i prikupljanje komentara od javnosti. [42] Period konsultacija završen je 29. septembra 2017. U informativnom listu koji je objavila Innovation Science and Economic Development Canada sažeto su prikazana ključna pitanja postavljena u konsultacijama i najavljeno povećanje finansiranja Odbora za 30% radi rješavanja značajnih vremenskih kašnjenja u tarifama. podešavanje. [43] Prijedlog zakona C-86, zakon o implementaciji odredbi federalnog budžeta za 2018., dobio je kraljevsku saglasnost 13. decembra 2018. [44] Zakon je implementirao izmjene i dopune Zakona o autorskim pravima u odnosu na administraciju Odbora za autorska prava. [44]

Dok se vršila revizija Zakona o autorskim pravima, u toku su trgovinski pregovori koji su vodili do USMCA. Profesor prava Michael Geist napomenuo je da će Odbor za reviziju morati uzeti u obzir odredbe USMCA -e koje se odnose na intelektualno vlasništvo i da će zahtijevati izmjene odredbi Zakona o autorskim pravima koje su izmijenjene u posljednjoj rundi reforme autorskih prava 2012. [45 ]

Produženje autorskih prava na određene zvučne zapise (2015) Uredi

Od 23. juna 2015. izmijenjena su pravila koja se odnose na zaštitu autorskih prava tako da autorska prava na neobjavljene zvučne zapise nastale na ili nakon tog datuma traju 50 godina nakon fiksiranja, ali ako je zvučni zapis objavljen prije isteka autorskih prava, primjenjivi rok tada bi bilo prije 70 godina od objavljivanja ili 100 godina od fiksiranja. [46] Podrazumijevajući se, ovo će produžiti i autorska prava za performerse koji se nalaze na takvim snimkama. [46]

Produženje autorskih prava za objavljena pseudonimna ili anonimna djela (2020) Uredi

Od 1. jula 2020. godine pravila koja se odnose na zaštitu autorskih prava za objavljena pseudonimna ili anonimna djela produžena su za 25 godina. Ovo proširenje nije imalo učinak obnavljanja autorskih prava. [47]

Prijedlozi za produženje roka autorskih prava Uredi

U skladu s trgovačkim ugovorom o Transpacifičkom partnerstvu [48], autorsko pravo bi se produžilo na doživotni plus 70 godina. Iako ga je Kanada potpisala u veljači 2016., ovaj ugovor nije ratificiran i nije stupio na snagu. Pod njegovim nasljednikom, Sveobuhvatnim i progresivnim sporazumom o transpacifičkom partnerstvu, Kanadska odredba autorskih prava se nije promijenila. [49] Kanada se i dalje pridržava standarda Bernske konvencije, koji je životni vijek autora plus 50 godina. [50] Osim toga, Bernska konvencija predviđa da produženje rokova neće imati učinak oživljavanja prethodno isteklih autorskih prava. Član 14.6 Sporazuma TRIPs daje slične odredbe o pravima izvođača i producenata na zvučnim zapisima.

Sporazum Sjedinjenih Država-Meksiko-Kanada predlaže produženje roka zaštite kanadskih autorskih prava na doživotni plus 70 godina, dok će performanse i zvučni zapisi biti zaštićeni 75 godina. Potpisan je i ratifikovan. [51] Ovaj sporazum će zamijeniti Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini. [52] U svom izvještaju od maja 2019. Stalni komitet za kanadsko naslijeđe preporučio je da se proširenje implementira. [53] Zakon koji je uveden radi implementacije USMCA ne uključuje jezik proširenja. Navodno je to učinjeno kako bi se omogućilo prijelazno vrijeme od 2,5 godine kako bi se odredio najbolji način za ispunjenje obaveze produženja. [54]

Savez pisaca Kanade izrazio je snažnu podršku produženju autorskih prava. [55] Kanadski pjevač/tekstopisac Bryan Adams tvrdi da proširenje može povećati profit posrednicima, poput velikih diskografskih kuća, ali ne koristi stvarnim tvorcima djela zaštićenih autorskim pravima. On smatra da bi zakon o autorskim pravima trebao uključiti promjenu vraćanja prava tvorcu nakon 25 godina. [56] Zagovornici snažnog javnog domena tvrde da će produženje uslova autorskih prava dodatno ograničiti kreativnost i tvrde da "nema dokaza koji ukazuju na to da privatne koristi od produženja autorskih prava ikada nadmašuju troškove za javnost". [57] Kanadska konfederacija bibliotečkih udruženja ne slaže se s proširenjem. Ali vjeruje da se neki problemi mogu ublažiti, između ostalog, zahtijevanjem da se svaki rad formalno registrira kako bi se produžilo za 20 godina. [58]

Kanadska vlada je 11. februara 2021. godine pokrenula javnu raspravu o tome kako primijeniti produženje roka trajanja autorskih prava. Dokument za konsultacije bio je dostupan na internetu, a javni odgovori su prihvaćeni do 31. marta 2021. u 23:59. [59]

Zakon daje nekoliko vrsta prava na djela:

Autorsko pravo uključuje pravo na prvo objavljivanje, reprodukciju, izvođenje, prenošenje i javno prikazivanje djela. Uključuje i druga pomoćna prava, poput skraćivanja i prevođenja. [60]

Moralna prava uspostavljena su pristupanjem Kanade Bernskoj konvenciji i posjeduju nekoliko ključnih atributa: pripisivanje, integritet i povezanost. Omogućuju autoru djela da odredi kako se koristi i sa čime je povezano. [60]

Susjedna prava - o kojima se općenito raspravlja u muzičkoj industriji (npr. Prava izvođača, prava na snimanje) - niz su prava koja se odnose na jedno djelo, a ustanovljena su pristupanjem Kanade Rimskoj konvenciji. Ne odnose se na sama kreativna djela, već na njihovo izvođenje, prijenos i reprodukciju. [60]

Slična zaštita proširena je na vlasnike autorskih prava u zemljama koje su:

Djelo mora biti originalno i može uključivati ​​književna, dramska, muzička i umjetnička djela ili kompilacije. Autorsko pravo dodjeljuje se u trenutku stvaranja djela i ne razlikuje rad profesionalca ili rada amatera. Također ne postoji razlika između profitne ili komercijalne upotrebe ili iz hobija. Književno djelo uključuje sve što je napisano, poput govora, eseja i knjiga, a može biti u bilo kojem obliku. Međutim, kratak niz riječi ili spontani govor nisu obuhvaćeni. Dramska djela uključuju likove, scene, koreografiju, kinematografiju, odnos među likovima, dijalog i dramski izraz. Umjetnička djela uključuju skulpture, slike, fotografije, grafikone i gravure. Muzička djela uključuju sve muzičke kompozicije sa ili bez riječi. Neiskazane ideje nisu zaštićeni rad. [60]

Autorsko pravo se proteže i na nepotpune kreacije kao što su prijedlozi, tretmani i formati, a kršenje se može dogoditi kada sljedeća audiovizualna djela koriste njihove elemente, a da ih nikada doslovno ne kopiraju. [61]

Nije jasno imaju li subjekti u intervjuima autorska prava na riječi koje izgovaraju (pa se stoga smatraju njihovim autorima), jer sudovi nisu definitivno odlučili o pitanjima originalnosti i fiksiranja u takvim slučajevima. [62] Međutim, u Gould Estate v Stoddart Publishing Co Ltd, Apelacijski sud u Ontariju primijetio je da "nehotični komentari za koje je [ispitanik] znao da bi mogli ući u javno vlasništvo. [nisu] bili vrsta otkrivanja koje je Zakon o autorskim pravima namijenjen zaštiti. "[63]

Vlasništvo nad kreativnim djelom može se dodijeliti korporaciji ili drugom poslodavcu kao dio ugovora o radu. U takvim slučajevima poslodavac zadržava vlasništvo nad kreativnim radom i nakon isteka ugovora. Stoga je novi vlasnik autorskih prava slobodan mijenjati gotov proizvod bez pristanka autora. [64]

U međuvremenu, kreativni zaposlenik može nastaviti koristiti svoje iskustvo, stručnost i pamćenje za stvaranje sličnog proizvoda nakon zaključenja ugovora. Apelacioni sud u Ontariju je 2002. godine potvrdio doslovno tumačenje riječi "kopija" i utvrdio da stvaranje "sličnog" proizvoda od strane inženjera softvera nije predstavljalo kršenje autorskih prava njegovog bivšeg poslodavca. [65]

Pošteno poslovanje Edit

Neovlašteno kopiranje djela može biti dozvoljeno pod izuzetkom poštenog poslovanja. In CCH Canadian Ltd. protiv Pravnog društva Gornje Kanade, [66] Vrhovni sud Kanade dao je brojne komentare u vezi sa poštenim poslovanjem i utvrdio da postavljanje fotokopirnog stroja u pravnu biblioteku ne predstavlja poziv na kršenje autorskih prava. In Alberta (Obrazovanje) protiv Kanadske agencije za licenciranje autorskih prava (Pristup autorskim pravima), Sud je dodatno pojasnio ovo izuzeće od zakona o autorskim pravima u kontekstu obrazovanja, zaključivši da nastavnik može fotokopirati kratak odlomak iz udžbenika u okolnostima u kojima bi bilo nepraktično kupiti udžbenik za svakog učenika.

Pošteno poslovanje će se ispitivati ​​od slučaja do slučaja. Svrha trgovanja, karakter posla, količina posla, alternative poslovanja, priroda posla i učinak trgovanja su faktori koji mogu doprinijeti poštenom poslovanju. Oni koji se zalažu za široko tumačenje poštenog poslovanja smatraju da bi trebalo postojati razumna neovlaštena reprodukcija djela jer olakšava kreativnost i slobodno izražavanje. Oni takođe tvrde da pošteno poslovanje omogućava razumni pristup postojećem znanju. Oni koji tvrde da bi pošteno poslovanje trebalo biti restriktivnije i specifičniji navode da će pošteno poslovanje smanjiti prihod onima koji stvaraju djela. Oni također osporavaju reprodukciju djela i šalju pogrešnu poruku javnosti da su djela besplatna sve dok potpadaju pod ovaj transparent. Njihov ekonomski argument je da pošteno poslovanje ne bi trebalo kompenzirati nesposobnost tržišta da zadovolji potražnju za javnim znanjem. [67]

Uticaj CCH analiza je bila problematična, a mnogi korisnici pokušali su pojednostaviti administraciju usvajanjem smjernica koje kvantificiraju koje količine djela mogu biti prihvatljive. Savezni sud Kanade istakao je 2017. godine, poništavajući smjernice koje je usvojio Univerzitet York [68], da to nije laka vježba. Naglasak je dat činjenici da je CCH test sa šest faktora bio je drugi dio dvostepene analize u kojoj korisnik mora prvo identificirati je li upotreba dozvoljena, a zatim procijeniti je li poslovanje fer, te naglasio da korisnici ne smiju povezivati ​​dvije faze. [69]

Uređivanje javne domene

Opće pravilo Uredi

Podložno drugim odredbama Zakona, djelo će pasti u javno vlasništvo: [70]

 1. 50 godina nakon objavljivanja, u gotovo svim slučajevima, ako je bilo predmet Crown autorskih prava. [71]
 2. 50 godina nakon smrti svog tvorca.
 3. ako je autor nepoznat, 75 godina nakon objavljivanja ili 100 godina nakon njegovog stvaranja (što je manje), u suprotnom (ako nije objavljeno) 75 godina nakon njegovog nastanka. [72]
 4. ako se radi o komunikacijskom signalu, 50 godina nakon emitiranja signala.
 1. autorsko pravo ističe na kraju kalendarske godine u koju pada odgovarajući datum.
 2. u slučaju zajedničkog autorstva djela, autorska prava protežu se od smrti posljednjeg preživjelog autora. [73]
 3. u slučaju pseudonimnog ili anonimnog djela gdje je jedan ili više autora postalo opće poznato, primjenjuju se normalna pravila koja uređuju autorstvo. [74]
 4. ako je autor prvi vlasnik autorskih prava i kasnije ih je dodijelio (osim voljom), prijenos će se produžiti samo na 25 godina nakon autorove smrti, nakon čega će se autorska prava vratiti u vlasništvo autora. [75]
 5. moralna prava na djelu imaju isti termin kao i autorska prava na njega i ne mogu se dodijeliti (osim nasljeđivanjem), ali se mogu u cijelosti ili djelomično odreći. [76]

Posmrtni radovi Uredi

Prije reforme Zakona 1999. godine, djela koja su objavljena nakon smrti autora bila su zaštićena autorskim pravima 50 godina nakon objavljivanja, dajući tako trajna autorska prava na bilo koje djelo koje još nije objavljeno. Ovo je revidirano tako da je zaštita ograničena na sljedeći način:

Trajanje autorskih prava na posthumna djela [77]
Tamo gde autor umre. sa neobjavljenim djelom koje je. Autorsko pravo
pre 31. decembra 1948 objavljeno prije 31. decembra 1998 50 godina od dana objavljivanja
nije objavljeno 31. decembra 1998. godine ili prije tog datuma zaštićeno do 31. decembra 2003
na dan ili nakon 31. decembra 1948 zaštićeno do 31. decembra 2049
Nakon 31. decembra 1998 zaštićen do 50 godina nakon isteka godine smrti

Uređivanje fotografija

Zakon o modernizaciji autorskih prava, koji je stupio na snagu 7. novembra 2012. godine, izmijenio je pravila u pogledu roka autorskih prava u odnosu na fotografije tako da stvaralac ima autorska i moralna prava na njih, te opće pravilo života plus 50 godine nakon toga primjenjuju se svi takvi radovi. Međutim, postoje dvije škole mišljenja o tome kako se autorska prava primjenjuju na fotografije nastale prije tog datuma:

 1. Neki komentatori vjeruju da se prijelazna pravila primijenjena u reformi 1999. godine i dalje primjenjuju. [78]
 2. Drugi tvrde da su takva pravila ukinuta kada je zakon iz 2012. stupio na snagu, te da je opće pravilo pod s. 6 Zakona o autorskim pravima. [79] Ovo je takođe moglo imati kolateralni efekat oživljavanja autorskih prava na nekim djelima koja su ranije prestala. [79]

Razlike između dva gledišta mogu se sažeti na sljedeći način:

 • fotografija je zaštićena autorskim pravima ako je fotograf još živ
 • fotografija je zaštićena autorskim pravima ako je fotograf umro u posljednjih 50 godina
 • fotografija nije zaštićena autorskim pravima ako je fotograf umro više od 50 godina prije 31. decembra tekuće godine

Postoje određene kontroverze u pogledu pravnog statusa fotografija snimljenih prije 1949. u prvom scenariju, jer se može tvrditi da bi trenutna praksa zakonskog tumačenja na sudovima smatrala da je zaštita autorskih prava premještena na opće pravilo reformom 1999. godine. takve fotografije koje su snimili pojedinci ili korporacije pod kontrolom kreatora. [80] U svakom slučaju, ovaj argument navodi da je aktom iz 2012. godine učinkovito uklonjena sva takva posebna pravila koja su ranije sadržana u s. 10 Zakona o autorskim pravima. [80]

Još nije postojala sudska praksa po ovom pitanju, ali se sugeriše da bi prethodni slučajevi, zajedno sa zakonodavnom istorijom zakona iz 2012. godine, mogli pogodovati drugom scenariju. [81]

Zvučni zapisi i prava izvođenja Uređivanje

Prije 1. septembra 1997. autorska prava na zvučne zapise definirana su kao "ploče, perforirane rolne i druga sredstva pomoću kojih se zvukovi mogu mehanički reproducirati". [82] Od tog datuma, oni se definiraju kao "snimak, fiksiran u bilo kojem materijalnom obliku, koji se sastoji od zvukova, bez obzira na izvedbu djela ili ne, ali isključuje svaki zvučni zapis kinematografskog djela ako prati kinematografsko djelo" . " [83] Podložno tom zapažanju, takvi će snimci pasti u javno vlasništvo:

 1. for sound recordings created before 1965, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, 50 years after its publication (but only where copyright expires before 2015). [46]
 2. for sound recordings created otherwise, 50 years after fixation, but if the sound recording is published before the copyright expires, the earlier of 70 years from its publication or 100 years from fixation. [46]

Performance rights (in their current form) subsisting in sound recordings did not exist until 1994 (with respect to their producers) or 1996 (with respect to their performers). [84] Performer's performances that occurred in a WTO member country only received protection after 1995. [84] Effective September 1, 1997, performance rights were extended to performances captured on communication signals. [85] Subject to that, such performances will fall into the public domain:

 1. for performer's performances before 1962, the earlier of 50 years after its first fixation in a sound recording, or 50 years after its performance, if not fixed in a sound recording (but only where copyright expires before 2012).
 2. for performer's performances created on or after 1962 but before 2015, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 50 years after publication and 99 years after the performance occurs (but only where copyright expires before 2015). [46]
 3. for performer's performances created otherwise, 50 years after the performance occurs, but (a) if the performance is fixed in a sound recording, 50 years after its fixation, and (b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the earlier of 70 years after publication and 100 years from fixation. [46]

Anti-circumvention Edit

Any circumvention of technical protection measures designed to protect a copyrighted work is unlawful, even if the action was not for the purpose of copyright infringement. The marketing and distribution of products meant to breach technical protection measures is also unlawful. Exceptions exist in situations when the circumvention is for the purposes of accessibility, encryption research, privacy and security testing, reverse engineering to achieve software compatibility (if it is not already possible to do so without breaching TPMs), [86] the creation of temporary recordings by broadcasters, and for law enforcement and national security purposes. [87] [88]

The federal court adopted a wide interpretation of the anti-circumvention rules in the case of Nintendo of America v. Go Cyber Shopping, asserting that alongside their use for enabling the use of pirated copies of software for them, a retailer of modchips for video game consoles could not use the availability of homebrew software as a defence under the interoperability provision, because Nintendo offers official manner for developers to create games for their platforms, thus making it possible to achieve interoperability without breaching TPMs. [86]

The Canadian Intellectual Property Office (CIPO), part of Industry Canada, administers intellectual property laws concerning the registration of patents, trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies. [89]

Copyright Board Edit

The Copyright Board of Canada is an evidence based decision making tribunal that has four primary functions: (1) establish royalties users must pay for copyrighted works (2) establish when the collection of such royalties is to be facilitated by a "collective-administration society" (3) oversee agreements between users and licensing bodies and (4) grant users licenses for works when the copyright owner cannot be located. [90]

Collection of royalties and enforcement of copyright is often too costly and difficult for Individual owners of works. Therefore, collectives are formed to facilitate the collection of fees. [91] Collectives may file proposed tariff with the Copyright Board or enter into agreements with users.


Past Reports, Publications, and Announcements

Annual Reports
Past Annual Reports of the U.S. Copyright Office

Other Reports and Publications
Past Reports and Publications issues by the U.S. Copyright Office

NewsNet Archive
Archive of Past NewsNet articles and announcements

ML (Mailing List) Announcements
Past News articles and information related to Copyright published and sent through the Mailing List until 2003 with the introduction of NewsNet


AC Power History and Timeline

Alternating current power drives our world today. AC power was the next logical step after DC power was established. The founders, developers, and visionaries of AC power are depicted below. Click on the pioneer to learn more, or see the list below.

Below: The inventors, including the first year they developed the technology or improved the technology (most continued to improve the technology after that date, it was rarely a one time achievement)

Theory and early development :

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Friedrich August Haselwander 1887
C. S. Bradley 1887
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1888
Elihu Thomson 1891
Almirian Decker 1891
Benjamin G. Lamme 1892
Charles P. Steinmetz 1892

Sabastian Ziani de Ferranti 1882
Zippernowsky, Blathy, and Deri 1883
Lucien Gaulard 1883
William Stanley 1885
George Westinghouse 1886
Oliver Shallenberger (not shown above) 1887

Oskar von Miller 1882
George Westinghouse
Galileo Ferraris 1884
Nikola Tesla 1890
Dr. Louis Bell 1892
Almirian Decker 1892

Walter Baily (not shown) 1879
Galileo Ferraris 1885 "Father of three-phase current"
Nikola Tesla 1888
Oliver Shallenberger (not shown)1888
Rudolph Eickmeyer (not shown) 1880s
Mikhail Dolivo-Dobrovsky 1889

Napomene: Stanley and Thomson had worked on motor, but it had a commutator.
Ferraris invented an AC three phase motor without commutator. Tesla and Oliver Shallenberger also were working on the motor a couple of months behind Ferraris.

To learn about important early sites and installations of AC power please see our History of Power Transmission and Electrification page:

1835 - Hippolyte Pixii builds the first alternator. Pixii builds a device with a rotating magnet. He doesn't know how to make his creation useful since all the other experimenters of the time were building DC devices. Others like Faraday and Henry were experimenting at the time with primitive electric motors using electromagnets.

1855 - Guillaume Duchenne uses alternating current in electrotherapeutic triggering of muscle contractions. (Paris, France) AC power is not viewed as useful for anything else at the time.

1878 - Ganz Company starts working with single phase AC power systems in Budapest, Austro-Hungary

1879 - London: Walter Baily makes a copper disc rotate using alternating current (this is a weak early AC motor) which was not effective for bearing any load.

The 1880s: This decade proved to be an exciting time for the development of electric power, read below to find out some of the major developments by year.

1882 - London, Sabastian Ferranti (Englishman with an Italian parent) works at Siemens Brothers firm in London with Lord Kelvin (William Thompson), and Ince. With the help of Lord Kelvin Ferranti pioneers early AC power technology, including an early transformer. Later on John Gibbs and Lucien Gaulard would base their designs off of Ferranti.

1884

1884
- Turin, Italy: Lucien Gaulard develops transformers and the power transmission system from Lanzo to Turino. The demonstration of AC power includes a 25 mile trolley with step down transformers that allow low power Edison incandescent lights to light the path along with arc lamps. Galileo Ferraris was head of the Electrical Department. The next year Ferraris would invent the polyphase motor.

1885
1885 - Ferraris conceives the idea of the first polyphase AC motor: " In the summer of 1885 he conceived the idea that two out-of-phase, but synchronized, currents might be used to produce two magnetic fields that could be combined to produce a rotating field without any need for switching or for moving parts. & quot

1885 - Elihu Thomson at Thomson-Houston starts experimenting with AC power (the first company in the US to start work on AC)

1885 - George Westinghouse is intrigued by AC power and buys North American rights to Gaulard and Gibbs system for $50,000

1885 - George Westinghouse orders a Siemens alternator (AC generator) and a Gaulard and Gibbs transformer. Stanley begin experimenting with this system.

1886
An important year for AC power

1886 - Great Barrington, Massachusetts - the first full AC power system in the world is demonstrated using step up and step down transformers. The system was built by William Stanley and funded by Westinghouse.

1886 - November - Buffalo, New York receives the first commercial AC power system in the USA. This system designed by George Westinghouse, William Stanley, and Oliver B. Shallenberger

1886 - William Stanley designs an improved version of the Siemens single phase alternator

1886 - Fall - Elihu Thomson's AC power system is rejected by the patent office. Westinghouse is already far ahead, having sold its system commercially already.

1886 - Nikola Tesla tries to sell his AC power system to investors in New York City, but it fails to be of interest in a city which is already heavily invested in DC power systems. Other inventors around the world also promoting AC power have similar problems. This is especially due to the fact that no one has yet to invent an AC electric motor which is efficient.

1886 - Otto Blathy comes to the USA and Thomas Edison buys options on the Z.B.D. Transformer. This would put him in the position to rival Westinghouse that controlled the Gaulard and Gibbs transformer patent. Later Edison decides that it is not worth going into AC and drops his options on the Z.B.D. Transformer.

1887 - C.S. Bradley builds the first AC 3 phase generator. Up until this time Siemens and Westinghouse had been producing single phase AC generators. The 3 phase system would be a great improvement.

1887 - F. Augus Haselwander develops the first AC 3 phase generator in Europe. He is behind Bradley by a couple months and it is generally believed that he built his design independently of Bradley.

1887 - Sabastian Ferranti designs Depford Power Station in London. When it is completed in 1891 it would be an important early site in AC power history.

One of the first three phase AC generators in the world. This one was created for the Electrical Exposition in Frankfurt,Germany in 1891.

1889 and Beyond

1889 - Dobrovolsky builds his first transformer and motor to work with his 3 phase AC system

1890 - December 17th Charles Proteus Steinmetz publishes introduces new mathematic solutions to solve puzzles of the behavior of AC power with his article: "Note on the Law of Hysteresis" in Electrical Engineer issue number 137.

1891 - Frankfurt, Germany: First distance power transmission (for electric power utility) Lauffen to Frankfurt 109 miles. The entire system was designed by Dobrovolsky from generator to electric motor. Many important figures of AC power were invited to the event, at the Congress Dinner Galileo Ferraris was hailed as “the father of three-phase current.”

1892 - Charles P. Steinmetz goes before the AIEE and presents his latest paper on hysteresis. More on hysteresis >
Steinmetz was the first person to understand AC power from a mathematical point of view. After his paper he is hired by General Electric Company and joins forces with Elihu Thomson and William Stanley. Steinmetz would go on to improve and troubleshoot future AC power systems.
Paper: On the Law of Hysteresis by Chas. Proteus Steinmetz. 1892. AIEE

T he development of electrical systems is a long and winding story which I have been researching for some 48 years. From the arc light systems, now forgotten, which played a major role to the incandescent light systems of Edison and his competitors through the development of power systems in the 20th century, much has been lost or forgotten. For example, the DC transmission concepts of Rene Thury are all but gone from most reference sources, as are those of later HVDC pioneers.

When it comes to polyphase AC, it appears that there is no true "father," but rather a number of researchers. William Stanley, the inventor of the transformer in the US was funded by George Westinghouse, an industrialist in railway air brake and signal systems who sought to improve upon the limitations of the DC systems. In Germany, Werner Siemens and others took the lead and produced the first long distance transmission of AC power 1891. AC motors were a different matter and the two leading figures on opposite sides of the Atlantic approached the problem independently.

Galileo Ferraris, a physicist at the university of Turin, described in 1885 the rotating field principle. but did not publish until 1888 by which time Nikola Tesla, having conceived the concept as well, had built machines for which patents were granted two weeks after the Ferraris publication. Tesla, seeking commercial development of an AC motor, developed a two phase system of supply. Tesla in a letter to Electrical World of May 25, 1889 recognized Ferraris' work and also cited the work of Oliver Shallenberger at Westinghouse. Shallenberger claimed to have intuited the principle after the observation of the twisting of a meter spring in the field of an AC coil. Electrical World of April 15, 1893 attempted to sort this issue by giving field theory primacy to Ferraris and multiphase system primacy to Tesla. Many, including Thomas Hughes in his book Networks of Power (Johns Hopkins U Press available from Amazon) believe that the issue of primacy of the idea will never be settled completely.

The Tesla system patents, though two phase, were the basis of the Westinghouse system at the Columbian Exposition and then at Niagara Falls. At the time, Tesla's work was the most recognized, having been the subject of demonstrations to the AIEE (now IEEE) and also at Columbia University and having undergone a thorough analysis by Prof. Anthony, director of the electrical engineering program at Cornell. Tesla was subsequently feted by the science academies of London and Paris.
Elihu Thomson of Thomson-Houston arrived at AC by another path. He produced initially AC arc light systems and formed the basis for the GE effort directed by Steinmetz, for GE was an amalgamation of Edison and Sprague companies funded through T-H capital. An article in the IEEE PES from several years ago detailed the birth of 3 phase systems through both AEG and Siemens efforts. In the United States, transmission range was a paramount concern and two phase systems prevailed for several decades wherever AC was supplied to the customer, thus the Tesla/Westinghouse system found a ready market. Three phase customer connections were not common until the 1920s acceptance delayed by an inability to balance single phase customer loads on three phase AC lines. Only after the work of Charles Fortescu at Westinghouse and also that of Edith Clark at GE in the 1917-20 period were standardized equations available for the engineering of three phase distribution.

As for other AC pioneers there are many - Frank Sprague, usually associated with railways, was an early proponent of AC research. Having the mathematical skills to devise the practical formulae to adapt the British Hopkinson 3 wire system to Edison lighting applications, he went on to develop practical industrial motors which made small utility companies financially viable with the establishment of a daytime motor load. As consultant to the Edison company in NY he recommended the use of AC in a large central plant to be distributed through "receiving" stations in which a transformer would step down the voltage and apply it to a "receiving motor" (reversed alternator) to drive DC generators. That report in September ,1886, but a few months after the first Stanley installation in Great Barrington, shows how universal was the thinking toward large scale AC generation. In that sense, the conversion substation could be said to have been invented by Sprague.

Thus the story has many participants, most of whom replicated another's work, sometimes simultaneously, often with no knowledge of the other. Even the standard power converter of the day had multiple fathers. Benjamin Lamme who led development of AC at Westinghouse described his rotary converter as the overlaying of a DC generator on a synchronous motor and believed it unique until he discovered that Charles Bradley (Bradley Electric was later acquired by of GE) had applied for a patent as well and there are indications that others had the same idea.

Much of the AC distribution refinement which led to the practical secondary distribution network was the work of Westinghouse engineers working with the United Electric Light & Power Co. in Manhattan to develop the first practical AC networks. But even at Westinghouse, it was researchers like Guido Pantaleoni, a student of Ferraris, that bridged the ocean by licensing the Gaulard and Gibbs, Siemens, and AEG patents. Sebastian Zinni DeFerrante, a leader in British arc lighting while still in his mid teens, had installed underground 10,000 volt lines in London as early as 1891.

Moreover, in an era prior to the refined understanding of inductance, capacitance and reactive power issues, and prior to the development of steel with magnetic characteristics ideal for alternating fields, the issue of the best frequency was another major concern. Benjamin Lamme's article on the Technical Story of the Frequencies (presented Jan 1918 to the Washington Section AIEE and available online under Google Books) is the best source of 1890s thinking on the issues.

Joseph Cunningham has contributed information for television programs and technical publications.
See more of his articles on the IEEE website.
(IEEE membership may be required to view some material)

Also join us on Facebook to give us feedback.


Mission and History

POWER uses our belief in God’s goodness and compassion for the suffering to organize and empower the people of Philadelphia, Southeastern, and Central Pennsylvania to live and work together so that God’s presence is known on every block, that people work together to transform the conditions of their neighborhood, and that life flourishes for all.

Shining a light on broken systems:

POWER has come together to lift up a new prophetic voice and bear witness to the fact that these systems no longer work for too many families in too many neighborhoods. Systems that allow for 30% unemployment in some of our communities, particularly our communities of color wherein nearly 50% of our children can’t read or perform math, or graduate on time, and that appear to continually be in crisis systems that allow one of our brothers or sisters to be murdered nearly every day systems that allow more than 100,000 city residents to go without health insurance, and that allow a tenth of our properties to lie vacant or abandoned or foreclosed – these are broken systems.

And while this brokenness hurts all Pennsylvanians, POWER recognizes and seeks to address the fact that it is the poor, communities of color and working families of all kinds who suffer the brunt of declining opportunities and dysfunctional systems. POWER commits to call attention to this brokenness, to advance concrete policy changes to reform these systems and to work with public and private sector leaders to bring the necessary resources to bear to turn these systems, and our city, around.

Broader Values:

 • POWER believes in the potential for transformation of Pennsylvania – its people, its neighborhoods, its institutions, its politics. POWER congregations accept the responsibility that as people of faith, we must exercise our power to help lead this transformation.
 • We believe that power is neutral, that it can be (and is) used for either bad or good purposes. POWER believes that people should have a say in the policy decisions that shape their lives and therefore should not shy away from the exercise of power to promote justice and advance the common good.
 • POWER believes that one essential way to build and exercise power for the good of the community is to build a strong, broad-based, disciplined and democratic organization.
 • POWER trusts in democracy, believes that ordinary people know best what their families and communities need, and will work to make sure their voices are at the center of political life.
 • One of our basic principles is “never do for others what they can do for themselves.” We believe that with training, support and organization, regular people can be leaders in the movement to transform systems in their communities and their city.
 • POWER is explicitly non-partisan and seeks to hold accountable, and build strategic partnerships with, institutions and decision-makers regardless of their political persuasion or label, in order to promote justice for the marginalized and advance a common good agenda.
 • POWER believes that government can play a vital role in improving society, but that civic leaders and organizations need to have the power to shape policy and hold public officials accountable.
 • POWER believes that family is a value that motivates participation in public life and that across economic levels most American families share common concerns for good schools, affordable housing, safe neighborhoods, high quality health care, civil rights and civic participation.
 • POWER values, and intentionally capitalizes on, the racial, ethnic and religious diversity that has shaped Pennsylvanian and American society at large.
 • POWER believes that faith can bring us together more than it can divide us and that our varied faith traditions call on us to act to make our communities and our nation better places to live.

POWER History

POWER has intentionally brought together people across lines of race, income level, faith tradition, culture and neighborhood in order to build broad-based power for policy change. More than 40 congregations from every section of the city have actively participated in the building of POWER over the past year. 500 clergy and lay leaders have attended organizing trainings, planning and strategy sessions, engaged in research work, and conducted relational outreach within their congregations and communities since fall 2010.

POWER members have conducted more than 1,000 face to face conversations with fellow and sister congregants, peers and neighbors, in order to identify shared dreams and concerns, and common themes of both struggle and hope. The thousand stories we heard revolve around five key policy areas – Jobs, Schools, Safety, Housing & Health. Together, these stories weave into common narrative about pain, hope, frustration and diminishing opportunity in our neighborhoods and our city.

In the spring of 2011, more than 150 lay and clergy leaders from POWER congregations conducted forty research meetings with public and private sector leaders in these 5 areas. POWER leaders gained an understanding of how and why our key systems are failing to provide the pathways to opportunity our families need, and to learn about both the scope of the challenges we face as a city, as well as opportunities for collective action and possible transformation in our job training and employment systems, our K-12 and adult education systems, our housing and vacant land management systems, our healthcare systems and in our public safety and criminal justice systems.

During the summer of 2011, POWER leaders worked to create a vision for change in these 5 areas and prepared for their Founding Convention, which took place on September 25th, 2011 at Historic Tindley Temple United Methodic Church. POWER’s Founding Convention brought together 2,000 congregational members, allies and city officials to affirm a change agenda in 5 priority areas. The Convention also cemented commitments from labor leaders, City Councilman Bill Green and Mayor Michael Nutter, to work with POWER to address unemployment in Philadelphia. Many long-time observers and leaders of community activism in Philadelphia independently agreed that POWER’s Founding Convention was the largest grassroots civic gathering for change the city has seen in years, if not decades.

At the Convention POWER leaders:

1). Publicly announced and celebrated the formal launch of POWER – the coming together of dozens of congregations from across the city — across lines of race, income level, neighborhood and faith tradition — to build broad-based power for policy change.

2). Publicly presented our multi-year platform for change in our five priority policy areas.

3). Secured commitments from public and private sector leaders to work with POWER toward a vision of connecting 10,000 low-income Philadelphians with living wage jobs in the coming years.

4). Enlisted allies who share these aims.

To launch this new organization, POWER congregations have already contributed over $40,000 of their own funds and have secured over $150,000 in support from local foundations and national faith-based funders.


Napomene

Registration Options During the COVID-19 Pandemic

For information related to the Copyright Office’s operations during the COVID-19 health situation, answers to frequently asked questions, and a list of expanded electronic filing options, visit our coronavirus website.

Group Registration for Works on an Album of Music (GRAM)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for musical works that are published on the same album. Read more.

In addition, the Office has implemented a separate group registration option for sound recordings, photos, artwork, and liner notes that are published on the same album. Read more.

Group Registration of Short Online Literary Works (GRTX)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for short online literary works, such as blog entries, social media posts, and short online articles. Read more.

Group Registration of Unpublished Works (GRUW)

The Copyright Office has implemented a new group registration option for unpublished works. Read more.


Science Service Historical Images Collection

The Science Service Historical Images website launched in 1998 to provide access to one part of this unique collection of science and technology photographs. The site contained over 2,000 captioned images pertaining to a wide range of electrical technologies. Those images were reunited with the larger body of Science Service images in 2017 and the website was retired the following year.

In the 1980s, the collection of Science Service images was disbursed to various units within the museum based on subject matter. Those subjects dealing with electrical technologies came to the museum’s Electricity Collections whose staff and volunteers scanned images, transcribed captions, and built this website. The website presented over 40 years of electrical history covering large topics like radio as well as narrow topics such as image converter tubes.


History Shows That Copyright Monopolies Prevent Creativity And Innovation

We all too frequently hear that the copyright monopoly is supposed to encourage creativity and that the patent monopoly is supposed to encourage innovation. Most lawyers whose jobs depend on the belief in these myths even claim that the monopolies fulfill these functions to the letter. But when we look at history, a different pattern emerges.

Let’s start around the beginning of the Industrial Revolution. In that day and age, copyright monopoly laws were in force in the United Kingdom, and pretty much the United Kingdom alone (where they were enacted in 1557). You know the “Made in Country X” that is printed or engraved on pretty much all our goods? That originated as a requirement from the British Customs against German-made goods, as a warning label that they were shoddy goods made in Germany at the time. It spread to pretty much global use.

But Germany didn’t have copyright monopoly laws at this point in time, and historians argue that was the direct cause of Germany’s engineering excellence overtaking that of the United Kingdom. In the UK, knowledge of handicrafts was expensive to come by. Books and the knowledge they carried were locked down in the copyright monopoly construct, after all. In Germany, however, the same knowledge was available at print cost – and thus, engineering skills proliferated. With every new person learning engineering, one more person started to improve the skill set for himself and for the country at large. The result is that Germany still, 200 years later, has an outstanding reputation for engineering skills – the rise of which are directly attributable to a lack of the copyright monopoly.

There are more examples. Pharmaceutical companies argue how they absolutely, positively need the knowledge monopolies we call patents in order to survive. The company Novartis is one of the worse offenders here. The claim that patent monopolies are needed is not only false in an objective light – as in the patent monopolies not being needed at all today for the pharma industry – but more interestingly, Novartis itself was founded in a time and place when no such knowledge monopolies existed – more specifically, in Switzerland in 1758 and 1859. If the patent monopolies are so vital for success, how come the pharmaceutical giants of today were successfully founded in their complete absence?

Rather, the pattern here is that the people who have made it to the top push for monopolies that will lock in their positions as kings of the hill and prevent people who do something better from replacing them. It’s a power grab.

In Sweden, the telecoms infrastructure giant Ericsson was founded making a telephone handset that directly infringed on a German patent from Siemens – or at least, would have done so with today’s monopoly laws. A Norwegian company later copied Ericsson in turn. Nikoga nije bilo briga. Today, with the patent monopolies we have today, Ericsson would not have survived the first phone call. And yet, Ericsson is one of the giants pushing for more restrictive monopoly laws. Of course they are they have been successfully founded already. What innovative giants of tomorrow are we smothering stillborn through these monopoly constructs?

Indeed, the United States itself celebrated breakers of the monopolies on ideas and knowledge as national heroes when the country was in its infancy and building its industries. When the US was still a British colony, the United Kingdom had this idea that all refinement of raw material into desirable products should happen on the soil of the United Kingdom, and only there. Industrial secrets were closely guarded, and the United States sought to break the stranglehold for its own benefit. When somebody brought the British industrial secret of the textile mills to the United States, for example, he was celebrated by getting an entire city named after him and named a father of industry as such. Today, the same person would have been indicted for industrial espionage.

Or why not take a look at Hollywood and the film industry? In the infancy of filmmaking, there was a patent monopoly blanket on the entire concept of moving pictures owned by Thomas Edison, who was adamant in claiming his legal monopoly rights. In order for innovation in the area to flourish, the entire industry moved from the then-hotseat of moviemaking, New York. They moved as far away as they could, west across the entire country, and settled in a suburb outside of Los Angeles. That was outside of the reach of Edison’s patent monopoly lawyers at the time, and so, moviemaking took off big time. Today, the fledgling industry wouldn’t have been outside of the reach of those monopoly lawyers.

I could end with mentioning Internet and how monopolies try to tame it from every angle, but I am sure everybody can fill in the blanks here. Just for fun, we could mention Bill Gates’ famous quote that if people had taken out patent monopolies when the web was still in its infancy, the industry would be at a complete standstill today. It is consistent with the overall pattern.

The pattern here is clear: copyright monopolies and patent monopolies encourage neither creativity nor innovation. Quite the opposite. Throughout history, we observe that today’s giants were founded in their absence, and today, these giants push for the harshening and enforcement of these monopolies in order to remain kings of the hill, to prevent something new and better from replacing them. Pushing for copyright monopolies and patent monopolies was never a matter of helping others it was a matter of kicking away the ladder once you had reached the top yourself.

But for the rest of us, it makes no sense whatsoever to carve today’s giants in stone. We want them to be replaced by something better, and the copyright and patent monopolies prevent that.


This cmdlet returns a history object for each history item that it gets.

The session history is a list of the commands entered during the session. The session history represents the run order, the status, and the start and end times of the command. As you enter each command, PowerShell adds it to the history so that you can reuse it. For more information about the command history, see about_History.

Starting in Windows PowerShell 3.0, the default value of the $MaximumHistoryCount preference variable is 4096 . In Windows PowerShell 2.0, the default value is 64 . For more information about the $MaximumHistoryCount variable, see about_Preference_Variables.


Pogledajte video: Autorská práva